Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Write.app

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si psát online deník? Hle­dáte mini­ma­lis­tické místo k blogo­vání? Potře­bujete si psát zápisky z předná­šek? Tohle všechno Write.app bez pro­blémů zastane. Můžete psát, tří­dit, edi­tovat a expor­tovat, a to vše dle libosti online, pře­hledně, snadno a hlavně zdarma.

K čemu Write.app je a na co jej můžete pou­žít?
Write.app je online nástroj umožňu­jící jedno­duché psaní textu ve vašem webovém pro­hlížeči. Ať už je to jen nákupní seznam, tajný zápis do deníků, zápis z porady či přednášky, na to vše vám bude sta­čit. Samotný tex­tový edi­tor je velice jedno­duchý, vyhýbá se většině pokro­či­lých funkcí a ako­rát vám umožňuje psát texty. Navíc se vám snaží při­způ­so­bit a můžete si vybrat hned z něko­lika růz­ných vzhle­dových šablon. Díky tomu a si můžete své psaní ještě více zpří­jemnit.

Jednot­livé poznámky (ori­gi­nálně Notes) můžete bez pro­blémů uklá­dat, doda­tečně upravovat, tří­dit do jednot­livých sešitů (Note­books) a expor­tovat k pou­žití mimo samotný nástroj. Navíc si můžete zvo­lit, zda vaše poznámka bude sou­kromá nebo veřejná a těmi veřejnými vytvá­řet jedno­duchý blog, který pak bude k dis­po­zici na URL adrese, která je vytvo­řena vložením vašeho uživa­tel­ského jména za lomítko hlavní adresy nástroje.

Write.app: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pra­covní pro­středí není nijak složité, vše vidíte hned po prvním při­hlá­šení. Nahoře v záhlaví se nachází hlavní nabídka. V záložce „Write“ najdete pro­stor vlast­ního tex­tového edi­toru. Pod záložkou „Notes“ je k dis­po­zici kompletní pře­hled jednot­livých sešitů a pozná­mek v nich. Přes „Settings“ se dostanete k nasta­vení svých uživa­tel­ských údajů a veřejného pro­filu. Zásadní je pro vás položka nabídky „Write“. Zde má nej­větší pro­stor i roli má samotný edi­tor, do kte­rého stačí pouze kliknout a pak se pus­tit do psaní. Na pravé straně jsou k dis­po­zici jednot­livé úpravy, které lze s jednot­livými poznám­kami pro­vést a také nasta­vení edi­toru.

Jednot­livé poznámky můžete tří­dit do vytvo­řených sešitů, zvo­lit zda budou veřejné, uklá­dat je nebo je stahovat v podobě jedno­duchého textu. Dále máte možnost zob­razit si řádkování pro větší pře­hled při psaní a můžete měnit i vzhle­dové téma edi­toru, aby vám bylo pří­jemné pro psaní.

K samotnému psaní textu již není třeba při­dávat žádný návod. Jediné co je vhodné, je zadat název pří­spěvku (ale není to nutné, poznámka se uloží i bez něj) a poté už jen neru­šeně psát.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Write.app v bodech

  • mini­ma­lis­tický tex­tový editor
  • psaní, uklá­dání, edi­tace i export poznámek
  • veřejným pub­li­kováním vytvo­říte blog
  • zdarma, bez omezení
Název Write.app
WWW http://​wri​te​app​.me
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Napsal Evís

Nej­čas­tější tagy