Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Authorea

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Psaní aka­de­mických, vědeckých a odborných prací je pěkná fuška. Navíc ještě všechny ty citace a složité for­má­tování mate­ma­tických rovnic! A co když potře­bujete s někým spo­lu­pra­covat? Konec neu­stá­lému zasí­lání Wordů nebo LaTeXů, konec aka­de­micky nedo­sta­ču­jí­cím online tex­tovým procesorům!

K čemu Autho­rea je a na co jej můžete pou­žít?
Autho­rea je v základní verzi bez­platný online nástroj, který je určen pro psaní aka­de­mických a vědeckých článků přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Při­čemž je kla­den velký důraz na snadné a hlavně správné for­má­tování textu (včetně složi­tých mate­ma­tických rovnic i citací) a spo­lu­práci s kolegy.

Pokud vás už nebaví si neu­stále posí­lat nové verze textů v MS Word a online tex­tové pro­ce­sory (jako třeba Google Drive, Live Docu­ments nebo třeba Pri­mary Pad) vám prostě nedo­sta­čují kvůli možnos­tem for­má­tování, je pro vás Autho­rea přesně to pravé. Jedno­duché, pře­hledné a totálně pou­ži­telné.

Autho­rea: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je snadná a návodná. Kom­bi­nuje výhody LaTeXu i online tex­tových pro­ce­sorů. Pokud chcete začít tvo­řit nový článek, jděte do svého pro­filu („Homepage“) a založte jej (nebo si můžete impor­tovat LaTe­Xový či Bib­Te­Xový sou­bor). U nového článku vložíte jeho název, vybe­rete výchozí for­mát (Markdown nebo LaTeX), povo­líte nebo zakážete možnost komen­tářů pro ostatní osoby (tedy nejen vaše spo­lu­pra­covníky) a také určíte, zda se jedná o sou­kromý nebo veřejný článek. Veřejných článků můžete mít v nepla­cené verzi neo­me­zený počet, ale sou­kromý jen jeden. Také si můžete zvo­lit, že chcete pou­žít šablonu. Poté vám bude článek (z hle­diska for­má­tování) předpři­pra­ven a vy pouze doplníte svůj vlastní obsah. Vytvo­ření nového článku potvr­díte a dostanete se do vlast­ního edi­toru.

Pokud jste si vybrali šablonu, můžete ji začít jedno­duše edi­tovat. V opačném případě můžete začít jedno­duše při­dávat jednot­livé části vaší práce pros­tým naje­tím myší do pravé části edi­toru a stisknu­tím tla­čítka „Insert“. Lze si také vybrat, v jakém for­mátu budete obsah zadávat a dle toho jej následně for­má­tovat. Pokud chcete nějaký vložený kus obsahu edi­tovat, stačí na něj dvojkliknout (nebo na něj najet a kliknout na „Edit“). Jelikož obsah článků při­dáváte takto po částech, je vám v levé části auto­ma­ticky vytvá­řen obsah. Můžete také při­dávat obrázky (pomocí metody Drag & drop) ve for­má­tech JPG, PNG, BMP, GIF, PDF nebo SVG. Maxi­mální velikost jednoho je ome­zena na 10MB. Obrázky můžete také spravovat a nahrávat v sekci „Fol­der view“, do které se pře­pnete v pravé části edi­toru. V této sekci kromě pří­loh vidíte i jednot­livé obsahové sekce, které zde můžete také spravovat a třeba si je i stahovat a uklá­dat do počí­tače. Pokud chcete při­dat svoje spo­lu­pra­covníky, stačí vložit jejich e-​mailové adresy do políčka, které se objeví po stisknut tla­čítka „Add author“, které se nahází ihned pod název vašeho článku v pravé části edi­toru.

Jestliže neu­míte pra­covat v LaTeXu ani v jiné z nabízených možností pro for­má­tování, můžete si pro­jít nápo­vědu a zjis­tit, jak na to. A nebo si najít spo­lu­pra­covníka, který to umí a udělá to jedno­duše za vás.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Poté musíte počkat, až vám na zadanou e-​mailovou adresu při­jde ově­řovací link, na který kliknete. Tím je regis­trace dokon­čena.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze vám umožňuje mít neli­mi­tovaný počet spo­lu­pra­covníků i veřejných článků, ale jen jeden sou­kromý. Pokud tedy chcete více sou­kro­mých článků, musíte si zakou­pit verzi pla­cenou. Ty nabízí Autho­rea celkem 3 a tyto se liší pouze počtem možných neve­řejných článků (vždy máte možnost spo­lu­pra­covat s neli­mi­tovaným množ­stvím uživa­telů a tvorba veřejných článků také není nijak ome­zena).

Za $5 měsíčně vám verze Mini umožní mít až 5 sou­kro­mých článků, za $10 měsíčně můžete mít s verzí Medium až 10 sou­kro­mých článků a poslední verze Large vám za $25 měsíčně umožní vytvo­řit až 25 sou­kro­mých článků.

Autho­rea v bodech

  • psaní odborných článků přímo v prohlížeči
  • možnost neo­me­zené spo­lu­práce s kolegy
  • for­má­tování na vysoké úrovni, super správa zdrojů
  • základní verze zcela zdarma, nutná registrace
Název Autho­rea
WWW http://​www​.autho​rea​.com
Cena Zdarma /​$5 /​$10 /​$25
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy