Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Quabel

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Psaní. Psaní je úžasné. Jenom nám mnohdy chybí některá z věcí, která je pro jeho úspěšné pro­vá­dění potřeba. Tenhle nástroj je schopen vytvo­řit pří­jemné a snadno ovla­da­telné pro­středí, které je prosto rušivých ele­mentů. Pokud si chcete sednout a prostě psát, dejte šanci Quabelu. Uvi­díte, že pří­jemně překvapí.

K čemu Quabel je a na co jej můžete pou­žít?
Quabel je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží jako tex­tový pro­ce­sor ve vašem pro­hlížeči. Pokud chcete prostě jen psát, je to ide­ální volba. Jeho ovlá­dání je velmi jedno­duché, neru­šivé a kromě pros­tého psaní v něm můžete své texty i jemně for­má­tovat. A aby se nejednalo o žádnou oby­čejnost, tak si nastavíte cíle svého psaní a pak se do toho naplno pono­říte a těchto cílů dosáh­nete. Motivace je totiž důležitá.

I v bez­platné verzi si můžete vytvá­řet neo­me­zené množ­ství doku­mentů, které si pro lepší pře­hlednost lze ozna­čit barevnými štítky. Výsledné texty pak můžete prostě pub­li­kovat (dokud tak neu­či­níte, tak jsou určeny jen pro vaše oči) a sdí­let pomocí vygene­rované URL adresy. A jestliže nejste fanou­šek toho­hle online sdí­lení, tak si můžete doku­ment uložit přímo do vašeho počí­tače v takovém for­mátu, v jakém vám to vyhovuje.

Quabel: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je skoro tak snadná, jako kdybyste měli v ruce papír a tužku. Quabel je totiž roz­dě­lený na dvě části: Edi­tor a Explo­rer. Pře­pínátko mezi nimi se nachází vlevo nahoře. Po regis­traci jste auto­ma­ticky posláni do edi­toru, ve kte­rém také dochází k vlast­nímu psaní textů. Tla­čítka napravo slouží k pub­li­kování vaší práce a ke zvo­lení nasta­vení. Svůj text si můžete stáh­nout a uložit do počí­tače ve velkém množ­ství nej­růz­nějších for­mátů (PDF, DOCX, ODT, ePUB, TEX nebo TXT), a nebo si ho lze rovnou vytisknout. Pod tla­čít­kem pub­li­kování je uloženo i místo, kde určíte, zda se jedná o sou­kromé nebo veřejné psaní. Pokud svoji práci chcete sdí­let do světa, stačí si zkopí­rovat její URL adresu, která je vygene­rována v náhledu doku­mentu.

Co se týče druhého tla­čítka, tedy nasta­vení, tak nastavovat můžete jak přímo edi­tor, ve kte­rém píšete, tak také cíle, kte­rých chcete dosáh­nout. Můžete si nastavit, že chcete napsat 1000 slov nebo třeba 10 minut mlu­veného textu (v takovém případě si neza­po­meňte nastavit, jak rychle máte v plánu text číst. Jednotkou jsou slova za minutu).

Zají­mavá je funkce tla­čítka, které se nachází zcela napravo — „Night Mode“. Tuto funkci jistě oceníte, pokud pracujete dlouho do noci, jelikož vám z bílé obrazovky udělá černou a text bude rovněž inver­tován.

Pokud se pře­pnete do Explo­reru, uvi­díte všechny své uložené texty. Zde je můžete spravovat — při­dávat jim tagy (štítky), pře­jmenovávat a samo­zřejmě je mazat.

Regis­trace a její pod­mínky
Pokud si chcete Quabel jen vyzkou­šet, můžete to udě­lat i bez regis­trace. Vlastně ho takto můžete teo­re­ticky i pou­žívat, ale ve chvíli, kdy se vám z pro­hlížeče smažou cookies, při­jdete o všechna svá data. Proto regis­traci důrazně dopo­ru­čujeme. Zadáváte jen své jméno, heslo a e-​mail.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní zcela zdarma. Zdarma verze je totálně pou­ži­telná a skvělá, ale může se stát, že chcete přece jen něco víc. A od toho je tu verze pla­cená. Ta vám nabízí pře­devším lepší podporu, pří­slib nových funkcí hned, jakmile budou vytvo­řené a také lepší pro­po­jení s e-​mailem (na který si můžete rovnou své texty posí­lat). Dále budete mít k dis­po­zici aplikaci pro Win­dows 8 a iOS, jakmile bude hotova. A to za 3€ měsíčně. Počet doku­mentů, které můžete mít, je pro obě verze neo­me­zený.

Quabel v bodech

  • online tex­tový procesor
  • ničím neru­šené psaní s množ­stvím vychytávek
  • výsledný text možno uložit do počí­tače ve velkém množ­ství růz­ných formátů
  • základní verze zcela zdarma, počet doku­mentů není nijak limitován
Název Quabel
WWW https://​quabel​.com
Cena Zdarma /​3
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy