Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

FontPro

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Nudí vás všechna ta kla­sická okou­kaná písma z tex­tových pro­ce­sorů? Chcete vyniknout, upoutat pozornost a hlavně být designově perfektní? Tenhle nástroj obsahuje přes 20 000 písem, která si můžete uložit do svého počí­tače a pou­žívat je, a zároveň je to tex­tový pro­ce­sor, ve kte­rém můžete své texty rovnou psát!

K čemu FontPro je a na co jej můžete pou­žít?
FontPro je bez­platná sbírka písem (fontů), které si můžete stáh­nout do svého počí­tače a pou­žívat je. Nejedná se ale o nějaké nepře­hledné úložiště kde­čeho. Nástroj totiž nabízí super dopro­vodné služby (nej­růz­nější styly náhledů), které vám umožní si vybrat opravdu takové písmo, které přesně zapadne do cel­kového vyznění vašeho doku­mentu. Pro stahování jednot­livých písem se ani nemu­síte regis­trovat.

Jednou z těchto dopro­vodných slu­žeb je i tex­tový pro­ce­sor, k jehož pou­žívání je regis­trace nutná. Tento pro­ce­sor vám umožní rovnou napsat článek (Pro­jekt), který si pak uložíte do počí­tače ve for­mátu HTML. A to se vším for­má­továním, které jste v článku udě­lali.

FontPro: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velice jedno­du­chá. Pokud se nechcete regis­trovat, nemů­žete pou­žívat tex­tový pro­ce­sor, ale pouze pro­cházet sbírku písem a pro­hlížet si, jak jednot­livé fonty vypa­dají a přímo v nástroji s nimi zkou­šet psát. Kliknete na tla­čítko „Browse“ a můžete vybí­rat! Levé menu vás nechá písma fil­trovat podle vámi nadefi­novaných před­stav. Až se vám nějaké zdá pou­ži­telné, kliknete na něj a dostanete se na jeho vlastní stránku. Kromě velkého náhledu písma vidíte autora, licenci, pod kte­rou je písmo šířeno a také tagy. Pod tímto se nachází možnost písmo stáh­nout a uložit do počí­tače nebo spuš­tění živého dema. To vám umožní vložit si nějaký text a písmo si přímo otes­tovat. I zde (v demu) se nachází tla­čítka pro stažení a uložení písma do vašeho počí­tače.

FontPro nabízí i tex­tový pro­ce­sor, ve kte­rém můžete své články rovnou napsat a suprově nafor­má­tovat. Výstu­pem je pak HTML sou­bor. Pokud tedy píšete nějaké články na web a nebaví vás for­má­tování v tamním edi­toru, je tohle perfektní volba. Práce s tímto pro­ce­so­rem je umožněna pouze pro regis­trované uživa­tele a dostáváte se k ní pomocí položky „pro­ject“ v horním menu. Zde vytvo­říte nový pro­jekt, napí­šete vlastní článek a pomocí levého menu můžete začít for­má­tovat. For­má­tovat můžete oddě­leně jednot­livé odstavce — stačí na ně kliknout myší. Pakliže jste hotoví, nad nadpi­sem vašeho nového článku jsou tla­čítka pro stažení a uložení do vašeho počí­tače, kopí­rování a vymazání článku.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se regis­trovat nemu­síte, pakliže chcete pouze pro­hlížet a stahovat písma. Pokud ovšem chcete vyu­žívat slu­žeb tex­tového pro­ce­soru, je regis­trace nutná. Zadáváte pouze své uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

FontPro v bodech

  • obrov­ská sbírka asi 20 000 počí­ta­čových písem
  • zdarma ke stažení, pře­hledné ukázky písem
  • pro regis­trované úžasný tex­tový procesor
  • zcela zdarma
Název FontPro
WWW http://​fontpro​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy

Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy