Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Wri​.pe

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete si během celého dne psát poznámky? Chcete si psát denní záznamy, ale všude s sebou nosit diář je podle vás otrava? Jdete na nákup a nikde nemů­žete najít kou­sek papíru s tužkou? Tak přesně tyhle pro­blémy za vás vyřeší Wri​.pe! Velmi chytře navržený, snadno ovla­da­telný online zápisník, který lze navíc pou­žívat v i chyt­rých telefonech.

K čemu Wri​.pe je a na co jej můžete pou­žít?
Wri​.pe je online dostupný nástroj ve kte­rém si můžete vést poznámky jakéhoko­liv druhu. Ať už se jedná o pře­hledné zápisy z předná­šek, porad nebo z jednání s kli­enty. K vytvo­ření zápisku už ani nepo­tře­bujete sedět u počí­tače — stačí vytáh­nout svůj chytrý telefon a je to. Tenhle nástroj má i vlastní Android i iPhone či iPad aplikaci.

Pozná­mek si můžete dělat neo­me­zené množ­ství a je jen na vás, jakou budou mít podobu. Ve for­má­tování se můžete velmi vyžít, neboť máte k dis­po­zici různé úrovně nadpisů, tučný text i možnost kurzívy. Rovněž není pro­blém libovolně vklá­dat URL odkazy a nebo vklá­dat různé oddě­lovače jednot­livých částí. S nástro­jem nemáte pro­blém poznámky spravovat, zpětně upravovat a expor­tovat.

Nebojte se vyu­žít kláve­sových zkra­tek a vaše psaní i organizování vědění tak ještě urych­lit. Navíc nové funkce v tomto nástroji stále při­bývají, takže do budoucna bude možnost snadnějšího sdí­lení s přá­teli či cel­kové zpří­stupnění nástroje bez nutnosti při­po­jení k internetu.

Wri​.pe: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pra­covní pro­středí Wri​.pe je velmi mini­ma­lis­tické a díky tomu i pře­hledné. Hned v úvodu po při­hlá­šení se vám zob­razí hlavní pra­covní pro­stor, ve kte­rém se okamžitě zori­en­tujete. V levé části je k dis­po­zici hlavní nabídka přes kte­rou je možné vytvo­řit novou poznámku (New), zob­razit si sou­hrn všech pozná­mek (Notes), nahlédnout do archivu (Archive), zob­razit kalen­dář a v něm jednot­livě vytvo­řené poznámky (Calen­dar). V poznám­kách lze i vyhle­dávat (Search) a v případě pro­blémů se vždy dá vyu­žít pozná­mek a nápo­vědy v pravé části obrazovky.

Důležitá je nabídka v pravém horním rohu, pod vaším uživa­tel­ským jménem, kde máte možnost nastavit zálo­hování či export pozná­mek. Tvůrce spíše dopo­ru­čuje vyu­žívání pro­po­jení do Drop­Boxu či Evernote, ale pokud chcete, můžete si poznámky stáh­nout v ZIP archivu v podobě TXT sou­borů. Rovněž zde máte pro­stor dát tvůr­cům svou zpětnou vazbu či se případně na konkrét­ním počí­tači odhlá­sit.

Samotné psaní poznámky je snadné, rychlé a pře­hledné. Po kliknutí na vytvo­ření nového zápisu je v nadpisu poznámky datum, kdy tento zápis tvo­říte. Toto pojmenování lze libovolně upravit, ale pokud chcete vyu­žívat funkci kalen­dáře a zde si pak poznámky zob­razovat, je nutné datum pone­chat a pouze doplnit konkrétnější název nebo datum pře­psat do části textu, jinak se bohu­žel v kalen­dáři tato poznámka nezob­razí. V levé části máte k dis­po­zici vlastní pro­stor pro psaní. Pod ním se nacházejí volby for­má­tování a tla­čítko uložení (Save). V pravé části edi­toru se nachází živý náhled textu a jeho vzhledu, kde úplně dole je k dis­po­zici sta­tis­tika znaků, slov a řádků, které již jste napsali. Dále nápo­věda a nasta­vení, kde si volíte font písma a upravujete autouklá­dání poznámky.

V pře­hledu pozná­mek máte vždy možnost vrá­tit se k jednot­livým poznámkám a buď je znovu otevřít (kliknu­tím na název) nebo archivovat. Stejně tak v archivu můžete poznámky upravit nebo je zpětně odar­chivovat (vrá­tit do seznamu pozná­mek). V kalen­dáři můžete bez pro­blému lis­tovat či si nastavit syn­chro­nizování pozná­mek s jinými nástroji (Google Calen­dar, iCal). Rovněž lze nástroj pro­po­jit s Evernote nebo s Drop­Bo­xem a nastavit si tak kaž­do­denní zálohu.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání tohoto nástroje je nutné mít účet na Face­booku či Githubu. Regis­trace pomocí e-​mailové adresy bohu­žel není umožněna.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Wri​.pe v bodech

  • online poznámky, snadno a rychle
  • neo­me­zený datový prostor
  • pro­po­jení s jinými nástroji (Drop­Box, Evernote, iCal, aj.)
  • aplikace pro Android i iOS
Název Wri​.pe
WWW http://​wri​.pe
Cena Zdarma
Náročnost nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Napsal Evís

Nej­čas­tější tagy