Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Penflip

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Psaní v pro­hlížeči se posu­nulo opět na novou úroveň! Nenechte se nikým rušit a pište svoji knihu pěkně online do cloudu. Nebo si pozvěte svoje kolegy a napište super odbornou pub­likaci. Nic se vám neztratí a máte plnou kon­t­rolu nad jednot­livými verzemi. Je to jedno­duché, pře­hledné a totálně bez rušivých elementů.

K čemu Penflip je a na co jej můžete pou­žít?
Penflip je bez­platný online nástroj, který slouží k tomu, abyste měli kde neru­šeně psát. Kromě toho, že si sem vle­zete a můžete neru­šeně pra­covat na svém dalším románu, vám nástroj umožňuje spo­lu­práci s kolegy a kama­rády. Pokud se chys­táte napsat něja­kou odbornou pub­likaci (jakožto kolek­tiv autorů), je tenhle nástroj super volba. Nejenže umožňuje založení naprosto sou­kro­mých pro­jektů, do kte­rých se nikdo (kromě povo­laných osob) nedo­stane, navíc má skvě­lou správu před­cho­zích verzí a také toho, co který uživa­tel napsal. Nemůže se vám tedy stát, že při­jdete o něco důleži­tého, pro­tože to někdo nechtěně pře­psal a smazal.

Penflip: pra­covní pro­středí a práce v něm
Jedno­duchost a pře­hlednost. Tyto dvě věci vás obklopí ihned poté, co se poprvé při­hlá­síte. Nástroj vás ihned vyzve k akci — můžete si založit nový pro­jekt, pozvat spo­lu­pra­covníky nebo se prvně podívat na pro­jekty ostat­ních. My začneme tím, že si založíme nový pro­jekt. U nového pro­jektu musíte zvo­lit, jestli chcete doku­ment (jeden sou­bor, typicky pou­žívaný pro články nebo blogové pří­spěvky) nebo knihu (což je sou­bor sou­borů. Pokud píšete rigorózní práci nebo oprav­dickou knihu, zvolte knihu). Pro potřeby recenze volíme pouze doku­ment, ale kniha je samo­zřejmě (co se práce s nástro­jem týče) velmi podobná.

U nového doku­mentu tedy musíte zadat jeho jméno a nastavit sou­kromí (buď je pro všechny veřejný a tedy dostupný všem nebo je sou­kromý a nikdo ho nena­jde). A pak už můžete začít pra­covat. Stisknete tla­čítko Edit a je to. Penflip neu­možňuje nějaké složité for­má­tování, nabízí pouze to hlavní (vložení nadpisů, odkazů, obrázků, tučný text, kurzívu nebo tvorbu odrážek). Obrázky můžete vklá­dat buď pomocí URL odkazu nebo je nahrát přímo ze svého počí­tače.

Co se týče spo­lu­práce, je vám pro každý pro­jekt vygene­rována spe­ci­ální URL adresa, kte­rou prostě pošlete oso­bám, se kte­rými chcete pra­covat. Ti na ni kliknou a budou schopni pro­jekt pro­hlížet s číst (i za předpokladu, že jste ho nastavili jako sou­kromý). Jakmile ho budou chtít edi­tovat, musí se při­hlá­sit (takže žádní ošk­liví ano­ny­mové). Zároveň s tím vidíte pře­hled jednot­livých verzí a úprav, proto se vám nikdy nemůže stát, že by někdo pře­mazal něco, co je pro vás důležité. K dis­po­zici je i chat, takže se můžete na všem rovnou domlou­vat.

U pro­jektů je také možnost jejich stažení a uložení do počí­tače v růz­ných for­má­tech (PDF, DOC, ePUB, TXT nebo HTML). Dále vidíte základní sta­tis­tiky a poslední aktivitu v pro­jektu.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro aktivní pou­žívání se musíte zaregis­trovat (pakliže si chcete v nástroji jen číst, můžete tak činit i bez při­hlá­šení). Zadáváte uživa­tel­ské jméno, pod kte­rým budete v nástroji vystu­po­vat a také svůj e-​mail a heslo, kte­rým se budete při­hlašovat. A to je celé. Ihned poté se můžete vhrnout na psaní!

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Pokud budou vaše pro­jekty veřejné je pro vás nástroj je zcela zdarma. Pokud chcete mít texty sou­kromé je potřeba si vybrat pla­cenou verzi. Na výběr máte ze dvou možností. Pre­mium, kde je k dis­po­zici 50 sou­kro­mých pro­jektů, za 10 dolarů měsíčně. Případně si můžete vybrat verzi Team, která je vhodná pro pře­hlednou správu více pro­jektů jednoho či více týmů a počet sou­kro­mých pro­jektů není ome­zen.

Penflip v bodech

  • online psaní
  • vytvá­řejte jedno­duché doku­menty nebo rovnou celé knihy
  • jedno­duchý, pře­hledný a pou­ži­telný edi­tor pro psaní
  • možnost vklá­dat a nahrávat obrázky přímo z vašeho počí­tače bez nutnosti vyu­žití tře­tích stran
  • skvělá správa před­cho­zích verzí, takže nikdy o nic nepřijdete
  • veřejné pro­jekty zcela zdarma, nutná registrace
Název Penflip
WWW http://​penflip​.com
Cena Zdarma /​$10 /​$25
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy