Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Práce se sou­bory

Práce se sou­bory

Kompri­mace? Změna for­mátu? Sdí­lení? Správa? To vše máme skladem!

Come­t­docs

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Come­t­docs je takový salón krásy pro vaše sou­bory. Nejenže si je zde můžete pře­konver­tovat do jiného for­mátu, můžete je dokonce rovnou ode­slat kolegům a jiným potřebným. A pokud je nechcete posí­lat, tak si je to Come­t­docs uložíte nebo jim vygene­rujete URL adresu, na které budou online dostupné k prohlížení!

Box

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete úložný pro­stor, který se nachází mimo váš počí­tač? Takový, ke kte­rému mohou při­stu­po­vat vaši kolegové a kama­rádi a data na něm nahraná upravovat a při­dávat nová? Takový interne­tový har­d­disk určený pro spo­lu­práci? Hoďte svoje data do cloudu! Hoďte je do BOXu!

Cloud­Convert

(0 — hla­sovalo uživatelů)

For­máty sou­borů! Je jich tolik a ne každý pro­gram, který na svém počí­tači pou­žíváte, umí pra­covat se všemi. Abyste pře­de­šli ztrátám času, pro­fe­si­o­na­lity a klidně i peněz, ska­ma­raďte se s něja­kým konver­to­rem. Třeba s Cloud­Convert! Konverze vašich sou­borů pro­fe­si­o­nálně, bez­pečně a se vším komfor­tem. V nabídce je přes 140 podpo­rovaných sou­bo­rových for­mátů a je jen na vás, do kte­rého si svoje sou­bory převe­dete. A bonu­sem navíc je možnost pro­po­jení s Drop­bo­xem nebo Google Drive, takže se všechna práce udělá sama.

OpenWith​.org

(0 — hla­sovalo uživatelů)

OpenWith​.org je online nástroj, který vám podle přípony něja­kého sou­boru zjistí, v jakém pro­gramu jde takovýto sou­bor otevřít. A navíc vám nabídne ke stažení i nepla­cený soft­ware, který s daným sou­bo­rem umí pracovat!

Droplr

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Posí­lání sou­borů online je vždycky docela věda. Samo­zřejmě se nabízí možnost, že to pošlete e-​mailem, ale co když je daný sou­bor prostě moc velký (nebo jen tro­chu větší)? Pak musíte zajis­tit, aby se s nástro­jem na ode­slání pří­lohy pra­covalo dobře vám i pro­tistraně. Takže prostě pou­žijte Droplr!

You­Conver­tIt

(2 — hla­sovalo uživatelů)

You­Conver­tIt je velmi rychlý a univerzální online konver­tor sou­borů. Navíc umí z webu stahovat videa a také ode­sí­lat sou­bory. To vše pro­bíhá online a přímo v prohlížeči!

Ge​.tt

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Do e-​mailu se neve­jde velká pří­loha? Posí­láte moc sou­borů najednou? Nebo neznáte e-​maily všech osob, kte­rým chcete nějaké sou­bory poslat? Sdí­lejte své sou­bory moderně a daleko snadněji pomocí Ge​.tt! Nemu­síte se nijak omezovat — doku­menty, obrázky, videa nebo hudba. Sdí­lejte okamžitě, sle­dujte sta­tis­tiky stahování a smažte nahraný obsah kdyko­liv se vám zachce. Navíc se ani nemu­síte regis­trovat nebo strachovat, že vaše sou­bory někdo najde. Jsou totiž sou­kromé a může si je pro­hlížet jen osoba, která má URL odkaz, na kte­rém se nacházejí. A ten můžete vydat jen vy.

Zamzar

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Zamzar je konver­tor sou­borů. Umožňuje trans­for­movat obrázky, hudbu, videa, doku­menty nebo elek­tro­nické knihy do růz­ných formátů!

Online Convert

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Opravdu pře­hledný konver­tor sou­borů! Rychle, snadno a přímo v okně pro­hlížeče. Jednot­livé typy sou­borů jsou hned na úvodní stránce pře­hledně setří­děné, stačí si jen vybrat, co chcete za cílový for­mát a zby­tek zmákne nástroj sám!

Minus

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Minus je online nástroj, který umožňuje snadné sdí­lení obrázků. K dis­po­zici máte až 50GB místa a velikost jednoho nahraného sou­boru je ome­zena na maxi­málně 30MB.

Nej­čas­tější tagy