Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

YouConvertIt

(2 — hla­sovalo uživatelů)

You­Conver­tIt je velmi rychlý a univerzální online konver­tor sou­borů. Navíc umí z webu stahovat videa a také ode­sí­lat sou­bory. To vše pro­bíhá online a přímo v prohlížeči!

K čemu You­Conver­tIt je a na co jej můžete pou­žít?
You­Conver­tIt je bez­platný online nástroj, který slouží pri­márně ke konverzi sou­borů. Navíc umožňuje stahovat videa z webu zadáním URL adresy a také ode­sí­lání sou­borů.

Někdo vám pošle sou­bor, který nemáte čím otevřít. Tyto pro­blémy často vzni­kají u doku­mentů vytvo­řených v Open Office a v růz­ných verzích balíků Micro­soft Office. Není ale skoro nic jedno­duš­šího, než takový doku­ment nahrát do You­Conver­tIt. Konver­tu­jete ho do for­mátu, se kte­rým jste zvyklí pra­covat a který vyhovuje vám i pro­gramům, které pou­žíváte. Výho­dou je, že konver­tovaný sou­bor můžete rovnou někomu ode­slat a ani nemu­síte „měnit” nástroj, jelikož You­Conver­tIt umí i posí­lat sou­bory.

You­Conver­tIt: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pou­žívání nástroje je velmi snadné a pře­hledné. V horní části stránky se nachází 4 záložky. První slouží pro konverzi sou­borů, druhá pro stahování videa, třetí pro ode­sí­lání sou­borů a poslední je určena pro regis­traci a výběr pla­cené verze.

Konverze sou­borů pro­bíhá tak, že vybe­rete sou­bor, který chcete konver­tovat a zvo­líte výsledný for­mát. Zadáte e-​mail, na který při­jde odkaz ke stažení, jakmile se sou­bor konver­tuje. V neregis­trované zdarma verzi je maxi­mální velikost konver­tovaného sou­boru 60MB a na jeho vyzvednutí máte maxi­málně 3 dny (v neregis­trované verzi je následně smazán).

Pokud chcete stáh­nout nějaké online video, do políčka vložíte jeho URL adresu. Po stitknutí tla­čítka „Down­load it“ začne nástroj pra­covat a následně vám dá vybrat něko­lik verzí videa (liší se v roz­li­šení, for­mátu a kva­litě), které už jen stačí uložit do svého počítače.

Ode­sí­lání sou­borů začíná nahráním sou­boru a při­dáním vaší a pří­jem­covy e-​mailové adresy. Při­po­jit můžete i krát­kou zprávu a poté stisknete tla­čítko „Send it”.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání není regis­trace nutná, ale může být výhodná. Zís­káte s ní totiž 200MB pro­stor na uklá­dání svých sou­borů, možnost konver­tovat něko­lik sou­borů naráz, větší rych­lost stahování a přednostní vyřízení vaší konverze (oproti neregis­trovaným uživatelům).

Rovněž se vám navýší datové limity, a to maxi­mální velikost konver­tovaného sou­boru až na 100MB a vaše sou­bory budou mazány až po 10 dnech.

Do regis­trace musíte zadat e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete i pomocí soci­ální sítě Face­book. Případné smazání účtu není možné. Účet se však deak­tivuje sám, pokud jste ho nepo­u­žili v uplynu­lých šesti měsí­cích.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Základní verze je zcela zdarma (ať už bez regis­trace nebo s ní). K dis­po­zici jsou však i dvě verze pla­cené. Basic verze za $7.99 nabízí úložný pro­stor 6GB a dále například možnost konver­tovat až 600MB velký sou­bor nebo uchování vámi nahraných sou­borů navždy. Pre­mium verze za $14.99 nabízí 30GB pro­stor pro vaše sou­bory, velkost konver­tovaného sou­boru až 1GB, žádné reklamy a nej­vyšší pri­o­ritu konverzí.

You­Conver­tIt v bodech

  • online konver­tor souborů
  • stahování videa pomocí URL
  • ode­sí­lání souborů
  • zcela zdarma
  • vše pouze v prohlížeči
Název You­Conver­tIt
WWW http://​www​.you​conver​tit​.com
Cena Zdarma /​$7.99 /​$14.99
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy