Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

OpenWith​.org

(0 — hla­sovalo uživatelů)

OpenWith​.org je online nástroj, který vám podle přípony něja­kého sou­boru zjistí, v jakém pro­gramu jde takovýto sou­bor otevřít. A navíc vám nabídne ke stažení i nepla­cený soft­ware, který s daným sou­bo­rem umí pracovat!

K čemu OpenWith​.org je a na co jej můžete pou­žít?
Jistě se vám někdy stalo, že vám někdo poslal sou­bor s „podivnou” přípo­nou a nevě­děli jste, v čem ho máte otevřít. Takový sou­bor buď můžete konver­tovat do for­mátu, se kte­rým pra­covat umíte a nebo si můžete zjis­tit, v čem lze daný sou­bor otevřít.

Právě k tomu slouží OpenWith​.org, který pomocí přípony zjistí, v jakém pro­gramu se dá sou­bor otevřít a navíc nabídne ke stažení nepla­cený soft­ware, který se sou­bo­rem umí pra­covat.

OpenWith​.org: pra­covní pro­středí a práce v něm
Samotné pou­žití nástroje je velmi banální. Nahoře do vyhle­dávání zadáte příponu sou­boru, který neu­míte otevřít a OpenWith vám vyhledá co je přípona zač (do jaké katego­rie spadá) a také nabídne seznam pro­gramů, ve kte­rých můžete sou­bor s danou přípo­nou otevřít.

Přípony sou­borů se dají také pro­cházet pomocí katalogu, ve kte­rém jsou jednot­livé přípony rozřazeny do pře­hledných tema­tických katego­rií.

Stáh­nout a nain­stalovat si můžete i offline verzi nástroje. Ta je však k dis­po­zici pouze pro Win­dows 98, ME, 2000, XP a Vista. Poté na sou­bor, u kte­rého netu­šíte, v čem ho otevřít, kliknete pravým tla­čít­kem a vybe­rete možnost „OpenWith​.org — How do I Open This?“ a OpenWith​.org vám opět poradí a nabídne vhodný soft­ware ke stažení.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro práci s nástro­jem se nikde neregis­trujete. Regis­trace není ani umožněna.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

OpenWith​.org v bodech

  • poradí, v čem otevřít sou­bor se spe­cifickou příponou
  • dohle­dává vhodný nepla­cený soft­ware pro práci se soubory
  • zcela zdarma
  • bez regis­trace
Název OpenWith​.org
WWW http://​www​.openwith​.org
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy