Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Box

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete úložný pro­stor, který se nachází mimo váš počí­tač? Takový, ke kte­rému mohou při­stu­po­vat vaši kolegové a kama­rádi a data na něm nahraná upravovat a při­dávat nová? Takový interne­tový har­d­disk určený pro spo­lu­práci? Hoďte svoje data do cloudu! Hoďte je do BOXu!

K čemu BOX je a na co jej můžete pou­žít?
BOX je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k nahrání dat a následné práci s nimi. Díky tomu, že data nejsou umís­těna na jednom fyzickém uložišti, s nimi můžete pra­covat nezá­visle na místě, odkud se připojujete.

Data se stávají dostupná všude, a jen vy určíte odkud s nimi budete pra­covat. Doma nebo v kavárně, stačí jen internet. Při­stu­po­vat k nim navíc lze i z mobilních zařízení. O svá data nemu­síte mít sta­rosti, BOX se o ně stará a zabez­pe­čuje je.

Obrov­skou výho­dou je možnost spo­lu­práce s kolegy a kama­rády. Prostě udě­láte z určité složky sdí­lené pra­covní pro­středí, kde můžete pra­covat všichni dohro­mady. Zbavíte se tím otravných e-​mailů, kde každý udělá v sou­boru něja­kou úpravu a pošle sou­bor dál.

Box: pra­covní pro­středí a práce v něm
I když to zní poměrně složitě, práce s nástro­jem je velmi snadná a pře­hledná. Na začátku si vytvo­říte složku (nějak ji pojmenujete a můžete rovnou při­dat spo­lu­pra­covníky pomocí e-​mailových adres). Poté vybe­rete sou­bory, které chcete nahrát a umís­títe je do složky.

Nahrávat můžete více sou­borů najednou. Se sou­bo­rem můžete dále pra­covat — sdí­let ho pomocí e-​mailu a do soci­álních sítí, vklá­dat ho pomocí jedno­duchého kódu do webových stánek, při­dávat mu tagy a také si ho samo­zřejmě stáh­nout a uložit do počí­tače. K jednot­livým sou­bo­rům můžete také při­dávat komen­táře a úkoly (spolu s datem a e-​mailem zod­po­vědné osoby).

V základní (nepla­cené) verzi máte k dis­po­zici 5GB pro­storu pro svá data (můžete si dokou­pit 25GB za $9.99 měsíčně nebo 50GB za $19.99 měsíčně). Velikost jednoho nahrávaného sou­boru je maxi­málně 100MB (pokud si při­kou­píte pro­stor, limit se zvy­šuje na 1GB), máte možnost vyu­žívat mobilní aplikace i zabez­pe­čený přenos dat.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail, heslo a telefon. Abyste mohli nástroj začít pou­žívat, musíte nejprve potvr­dit svou regis­traci kliknu­tím na odkaz, který při­šel do vaší e-​mailové schránky. Při­hlá­sit se můžete také pomocí svého Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je BOX zdarma. Dále nabízí dvě pla­cené verze: Busi­ness a Enterprise.

Busi­ness za $15 na uživa­tele měsíčně umožňuje exis­tenci 3 – 500 uživa­telů pod jedním účtem, 1000GB pro­storu pro vaše data a maxi­mální velikost jednoho sou­boru až 2GB. Dále například rych­lejší nahrávání sou­borů, full­tex­tové vyhle­dávání, sta­tis­tiky a všechny před­chozí verze nahraných souborů.

Verze Enterprise je verzí, která je tvo­řena přesně na míru vašim poža­davkům a je určena pře­devším pro velké firmy a podniky. Více podrobností lze zjis­tít pouze dotazem u posky­tova­tele služby.

BOX v bodech

  • online úložiště pro data
  • zdarma 5GB prostoru
  • skvělý nástroj pro spolupráci
  • nutná regis­trace
  • možnost zakou­pit pla­cenou verzi
Název BOX
WWW https://​www​.box​.com/
Cena Zdarma /​$9.99 /​$19.99 /​$15
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy