Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Online Convert

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Opravdu pře­hledný konver­tor sou­borů! Rychle, snadno a přímo v okně pro­hlížeče. Jednot­livé typy sou­borů jsou hned na úvodní stránce pře­hledně setří­děné, stačí si jen vybrat, co chcete za cílový for­mát a zby­tek zmákne nástroj sám!

K čemu Online Convert je a na co jej můžete pou­žít?
Jistě se vám někdy stalo, že vám třeba někdo e-​mailem poslal sou­bor, se kte­rým jste potře­bovali dál nějak pra­covat. Pro­blém byl však v tom, že byl v podivném for­mátu, který jste neměli v čem otevřít!

Takové pro­blémy mohou dělat třeba nové a starší verze MS Office. Dostane se k vám DOCX a vy můžete oteví­rat jen DOC? Snadná pomoc — zkonver­tu­jte si to! Nebo jste fanda do e-​knih a potýkáte se s růz­nými for­máty? Tak konver­tu­jte! Šikovný konver­tor — Online Convert — totiž šetří čas i nervy.

Online Convert: pra­covní pro­středí a práce v něm
Zkonver­tovat si sou­bor je nesku­tečně snadné a rychlé. Vše pro­bíhá přímo ve vašem pro­hlížeči. Nejdříve si na úvodní stránce nástroje zvo­líte, s jakým typem sou­borů budete pra­covat a zob­razíte si nabídku for­mátů, do kte­rých Online Convert umí převá­dět. Vybe­rete si ten, do kte­rého chcete váš sou­bor zkonver­tovat a v dalším kroku tento sou­bor nahrajete. A to buď přímo z vašeho počí­tače nebo zadáte URL adresu, na které se sou­bor nachází, dále kliknete na tla­čítko „Convert file“. Chvíli počkáte a pokud se vám neo­tevře okno s nabídkou k uložení nového sou­boru auto­ma­ticky, kliknete na „direct down­load link“ a sou­bor si uložíte do svého počí­tače. V základní bez­platné verzi je velikost vámi nahrávaného sou­boru ome­zena na 100MB.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání nástroje se regis­trovat nemu­síte. Sou­bory si bez pro­blému zkonver­tu­jete. Pokud však chcete, regis­trovat že můžete. V nepla­cené verzi tím zís­káte navíc například his­to­rii svých konverzí.

Nástroj dále nabízí 4 pla­cené verze, které mimo jiné nabízí třeba odstranění reklamy, konverzi větších sou­borů nebo garan­tují vyšší rych­lost zpra­cování a také zabez­pe­čení vašich sou­borů.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Pla­cené verze stojí od $5 do $49 měsíčně.

Online Convert v bodech

  • převod for­mátů online
  • pře­hledn dělení do kategorií
  • zcela zdarma
  • bez regis­trace
  • nemu­síte ani zadávat svůj e-​mail
Název Online Convert
WWW http://​www​.online​-convert​.com/
Cena Zdarma /​$5 /​$7 /​$16 /​$49
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy