Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Imgur

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete někomu poslat obrázek nebo fotku? Potře­bujete ji zkrátka někam nahrát? Tak ji nacpěte do Imgur a podělte se o ni se svě­tem! Imgur je bez­platný online nástroj, který slouží k rych­lému a snadnému sdí­lení obrázků. Pro jeho pou­žívání se nemu­síte ani registrovat!

K čemu Imgur je a na co jej můžete pou­žít?
Imgur umožňuje nahrát ze svého počí­tače obrázek, který chcete sdí­let s oko­lím (nebo s přá­teli, kolegy a zná­mými). Nahraný obrázek můžete sdí­let buď pomocí URL adresy, která odkazuje přímo na daný obrázek nebo třeba pomocí jedno­duchého kódu, který Imgur gene­ruje a umožňuje tak obrázek snadno vklá­dat do webových stránek.

Imgur: pra­covní pro­středí a práce v něm
Ihned na hlavní straně si vybe­rete, jakým způ­so­bem chcete obrázek nahrát. Buďto přímo z vašeho počí­tače nebo můžete nahrávat i z webu pomocí URL adresy. Jakmile je nahrávání dokon­čeno, při­dáte název a popis obrázku. Tím je vše při­pra­veno a můžete začít obrázek sdí­let jedi­ným kliknu­tím do nej­růz­nějších soci­álních sítí.

Také je auto­ma­ticky vygene­rována URL adresa, na které se obrázek nachází a spolu s ní také jedno­duchý kus kódu, pomocí kte­rého lze obrázek vložit (embovat) do webových stránek. Obrázek je také možno pomocí spe­ci­álně vygene­rovaného linku smazat. Toto vše lze dělat bez regis­trace. Pokud se však roz­hodnete, že chcete Imgur pou­žívat čast­ěji nebo chcete více funkcí, měli byste se regis­trovat.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je rychlá – zadáváte uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail. Aby to bylo ještě rych­leji, můžete se regis­trovat i pomocí slu­žeb Twit­ter, Face­book, Yahoo a Google, pokud u nich máte vytvo­řený účet. Regis­trace při­náší pře­devším kon­t­rolu nad nahranými obrázky a dále možnosti nasta­vení sou­kromí, možnost vytvá­řet alba a obrázky do nich sdru­žovat a také možnost obrázky hodno­tit.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Imgur je v základní verzi zdarma, ale nabízí i pla­cenou verzi za $23.95 na rok. Při­náší navíc absenci reklam, neo­me­zené množ­ství obrázků, které můžete nahrát (v nepla­cené verzi je to pouze 255 obrázků). Dále ome­zení velikosti jednoho obrázku na maxi­málně 5MB (v nepla­cené verzi se jedná o 1MB). V pla­cené verzi také nejsou obrázky nikdy auto­ma­ticky smazány (v nepla­cené verzi jsou smazány obrázky, které nejsou za 6 měsíců ani jednou zob­razeny).

Imgur v bodech

  • umožňuje sdí­let obrázky snadno a rychle
  • pro pou­žívání není nutná registrace
Název Imgur
WWW http://​imgur​.com/
Cena Zdarma/$23.95
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy