Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Ge​.tt

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Do e-​mailu se neve­jde velká pří­loha? Posí­láte moc sou­borů najednou? Nebo neznáte e-​maily všech osob, kte­rým chcete nějaké sou­bory poslat? Sdí­lejte své sou­bory moderně a daleko snadněji pomocí Ge​.tt! Nemu­síte se nijak omezovat — doku­menty, obrázky, videa nebo hudba. Sdí­lejte okamžitě, sle­dujte sta­tis­tiky stahování a smažte nahraný obsah kdyko­liv se vám zachce. Navíc se ani nemu­síte regis­trovat nebo strachovat, že vaše sou­bory někdo najde. Jsou totiž sou­kromé a může si je pro­hlížet jen osoba, která má URL odkaz, na kte­rém se nacházejí. A ten můžete vydat jen vy.

K čemu Ge​.tt je a na co jej můžete pou­žít?
Ge​.tt je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží jako úložiště vašich sou­borů, které chcete sdí­let s ostat­ními (nejedná se tedy o alterna­tivu ke clou­dovým úložiš­tím, jako je například Box nebo Drop­box). Typickým příkla­dem může být chvíle, kdy chcete e-​mailem ode­slat něja­kou pří­lohu, ale ta je moc velká. Nebo chcete nějaké sou­bory sdí­let s větším množ­stvím osob, ale neznáte e-​mailové adresy všech.

Ge​.tt vám umožňuje velmi rychle nahrát nějaký sou­bor a okamžitě ho sdí­let (ať už pomocí e-​mailových adres, URL odkazu nebo přímo do soci­álních sítí). Dále vám gene­ruje jedno­duché sta­tis­tiky stahování takto nahraných sou­borů. A to vše jen a pouze ve vašem pro­hlížeči. Nemu­síte si nic stahovat a instalovat. A aby to bylo ještě poho­dlnější, můžete Ge​.tt pou­žívat i na svých mobilních zařízeních, i když zatím nabízí aplikaci pouze pro iPhone.

Ge​.tt: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi jedno­du­chá. Můžete ho pou­žívat i v neregis­trované verzi, ale pak odpadá možnost sou­bory nějak více spravovat a proto budeme dále popi­sovat práci v regis­trované verzi, která je tak­též zdarma. Pro nahrání sou­borů do Ge​.tt prostě kliknete na modré tla­čítko „Upload files“ a následně vybe­rete, které sou­bory umís­těné ve vašem počí­tači chcete nahrát. Jakmile je pro­ces nahrávání dokon­čen, můžete album, které se vám pro tyto sou­bory auto­ma­ticky vytvo­řilo, nějak chytře pojmenovat, aby bylo v časech budou­cích na první pohled jasné, co konkrétně obsahuje. Takovéto album můžete okamžitě sdí­let do soci­álních sítí pomocí tla­čí­tek nebo ho rozši­řovat díky URL odkazu, který je auto­ma­ticky vygene­rován. Jednot­livé sou­bory i alba můžete samo­zřejmě také smazat, pokud budete chtít.

U kaž­dého alba sou­borů vidíte, kolik sou­borů obsahuje, kdy bylo vytvo­řeno a také kolik pro­storu zabírá a kolikrát bylo někým staženo a uloženo do počí­tače. Takovéto sta­tis­tiky jsou zob­razeny i na hlavní stránce nástroje (ako­rát v měřítku pro celý váš účet). Zároveň je hlavní stránce umís­těno vyhle­dávání nad všemi vámi nahranými sou­bory. Glo­bální vyhle­dávání (nad všemi sou­bory, které kdy kdo do Ge​.tt nahrál) umožněno není. Vaše sou­bory jsou tedy sou­kromé a pří­stupné ostat­ním pouze tehdy, kdy znají jejich URL adresu.

Regis­trace a její pod­mínky
Nástroj můžete poho­dlně pou­žívat i bez regis­trace, ale v takovém případě jsou vám nasta­veny poměrně přísné limity. Například na své sou­bory máte pouze 250MB a budou také po 30 dnech bez milosti smazány. Pokud si pře­jete lepší zacházení, musíte se regis­trovat — zadat svoje uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­ální sítě Twit­ter nebo Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. V neregis­trované verzi máte k dis­po­zici 250MB pro­storu pro svá data (ovšem budou po 30 dnech smazána). Regis­trovaná verze (která je tak­též zdarma) nabízí 2GB pro vaše data, jejich správu a také pří­slib, že vám je nikdo nesmaže (pokud ten někdo ovšem nebu­dete vy sami).

Co se týče pla­cených verzí, nabízí Ge​.tt celkem 3. Všechny odstra­ňují reklamy a liší se pouze ve velikosti pro­storu, který můžete vyu­žít. První je Ge​.tt+ za $5 měsíčně, která umožňuje nahrát až 5GB dat. Druhou verzí je Pre­mium za $10 měsíčně s 40GB pro­storu a poslední je Pro za $20 měsíčně se 100GB pro­storu.

Ge​.tt v bodech

  • online úložiště souborů
  • snadné sdí­lení
  • funguje i bez registrace
  • základní verze zdarma
Název Ge​.tt
WWW http://​ge​.tt
Cena Zdarma /​$5 /​$10 /​$20
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy