Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Droplr

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Posí­lání sou­borů online je vždycky docela věda. Samo­zřejmě se nabízí možnost, že to pošlete e-​mailem, ale co když je daný sou­bor prostě moc velký (nebo jen tro­chu větší)? Pak musíte zajis­tit, aby se s nástro­jem na ode­slání pří­lohy pra­covalo dobře vám i pro­tistraně. Takže prostě pou­žijte Droplr!

K čemu Droplr je a na co jej můžete pou­žít?
Droplr je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k nahrávání a sdí­lení sou­borů. Tím odstraníte všechny pro­blémy, které při­náší ome­zená velikost pro e-​mailové pří­lohy nebo věčně nefungu­jící přenosy sou­borů v instant mes­senge­rech. Nahrajete sou­bor a je vám vygene­rován odkaz, který svým kolegům či kama­rá­dům jen nasdí­líte.

K dis­po­zici máte také aplikace pro Mac, Win­dows, iPhone a nej­růz­nější nástroje tře­tích stran, do kte­rých si můžete Droplr integrovat.

Droplr: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s Droplr je velmi snadná a poho­dlná. Po při­hlá­šení můžete sou­bory nahrávat kliknu­tím na velké zelené tla­čítko na hlavní straně a nebo můžete vyu­žít funkci drag & drop přímo ve vašem pro­filu. V pro­filu se nachází velmi pře­hledná správa všech sou­borů, které jste kdy nahráli (a jsou pře­hledně roz­dě­leny do katego­rií podle svého for­mátu) a můžete je nej­růz­něji fil­trovat, vyhle­dávat v nich, mazat je a samo­zřejmě je sdí­let pomocí jejich URL adres. URL adresu zís­káte tak, že myší naje­dete na poža­dovaný sou­bor a objeví se ikonka ozu­beného kolečka, kte­rou roz­kliknete a vybe­rete možnost „Copy Link“. Následně tento odkaz pomocí „Ctrl + C“ vklá­dáte do zpráv pro osoby, kte­rým chcete sou­bor sdí­let.

Pro pou­žívání nástroje se nemu­síte ani regis­trovat. Hned z hlavní strany prostě nahrajete sou­bor a hotovo. My však regis­traci dopo­ru­čujeme, pro­tože bez jí je váš sou­bor za 7 dní nenávratně smazán.

Regis­trace a její pod­mínky
S Droplr můžete pra­covat i bez regis­trace, ale v takovém případě je váš sou­bor po 7 dnech smazán. Proto je výhodné se regis­trovat. Zadáváte pouze e-​mailovou adresu a heslo. Poté musíte počkat a kliknout na ově­řovací link, který vám při­šel na zadanou e-​mailovou adresu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma (1GB pro­storu, maxi­mální velikost nahrávaného sou­boru je 32MB). Pokud se však chcete zbavit reklam, mít možnost vytvá­řet sou­kromé Dropy chráněné hes­lem, vybí­rat si témata vzhledu, sle­dovat sta­tis­tiky a mít možnost zapo­jit i svoji vlastní doménu, musíte si kou­pit pla­cenou verzi za $3.99 měsíčně. Kromě těchto výhod se vám zvedne vaše osobní úložiště (na 100GB) a velikost posí­laného sou­boru bude moct být až 1GB.

Droplr v bodech

  • sdí­lítko souborů
  • snadné ovlá­dání, super správa nahraných souborů
  • zcela zdarma, není nutné se registrovat
Název Droplr
WWW http://​droplr​.com
Cena Zdarma /​$3.99
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy