Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

CloudConvert

(0 — hla­sovalo uživatelů)

For­máty sou­borů! Je jich tolik a ne každý pro­gram, který na svém počí­tači pou­žíváte, umí pra­covat se všemi. Abyste pře­de­šli ztrátám času, pro­fe­si­o­na­lity a klidně i peněz, ska­ma­raďte se s něja­kým konver­to­rem. Třeba s Cloud­Convert! Konverze vašich sou­borů pro­fe­si­o­nálně, bez­pečně a se vším komfor­tem. V nabídce je přes 140 podpo­rovaných sou­bo­rových for­mátů a je jen na vás, do kte­rého si svoje sou­bory převe­dete. A bonu­sem navíc je možnost pro­po­jení s Drop­bo­xem nebo Google Drive, takže se všechna práce udělá sama.

K čemu Cloud­Convert je a na co jej můžete pou­žít?
Cloud­Convert je bez­platný online nástroj, který slouží ke konverzi sou­borů. Možná už se vám někdy stalo, že vám někdo poslal sou­bor, který jste vy neměli v čem otevřít. Zkrátka ho váš pro­gram, který pou­žíváte, nepodpo­roval. Řešením je napsat tomu, kdo vám sou­bor poslal a říci mu, aby vám poslal sou­bor v jiném for­mátu. Daleko pro­fe­si­o­nálnější ale je, když si sou­bor prostě zkonver­tu­jete do takového for­mátu, že ho váš pro­gram už pře­chroupe. Jste pro­fe­si­o­nální a navíc nemu­síte čekat, až se druhá strana uráčí.

For­mátů nej­růz­nějších sou­borů jsou prostě mraky: hudba, video, pre­zen­tace, tabulky, doku­menty, obrázky, e-​knihy a nej­růz­nější zabalené archivy. S tím vším umí Cloud­Convert pra­covat, takže vy to můžete jednou pro vždy hodit za hlavu. Obrov­skou výho­dou je možnost pro­po­jení s vaším Drop­bo­xem nebo Google Drive. Tím se můžete pře­stat sta­rat o to, kdy bude konverze hotová, abyste si stáhli nový sou­bor. Bude totiž auto­ma­ticky ode­slán do dané služby.

Funguje to pre­cizně a dokonce bez regis­trace. Stačí při­jít, nahrát sou­bor a zvo­lit cílový for­mát!

Cloud­Convert: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je nesku­tečně snadná. Pro­bíhá ve třech kro­cích. V tom prvním si vybe­rete sou­bor, který chcete konver­tovat — buď ho nahrajete přímo ze svého počí­tače nebo ze svého Drop­boxu či Google Drive. Ve druhém vybe­rete výsledný for­mát a v tom posledním styl, jakým vám bude hotový konver­tovaný sou­bor doru­čen. Buď vám při­jde upo­zornění na e-​mail nebo bude váš sou­bor rovnou nahrán do Drop­boxu či Google Drive. A nebo klidně oboje dohro­mady. A nebo samo­zřejmě ani jedno a ohlí­dáte si to ručně, přímo na webové stránce nástroje. Pro­blém je v tom, že Cloud­Convert vám v neregis­trované verzi konver­tovaný sou­bor pohlídá pouze 2 hodiny a v té regis­trované maxi­málně 24 hodin. Proto je nutné si to ohlí­dat. Nebo vyu­žít již zmíněného pro­po­jení s dalšími služ­bami.

Tímto je vše při­pra­veno a zbývá stisknout tla­čítko, které konverzi odstar­tuje. Že je hotovo zjis­títe buď přímo na hlavní stránce, odkud si můžete sou­bor ihned stáh­nout a uložit do počí­tače nebo přes svůj pro­fil. K tomu se dostanete kliknu­tím na své uživa­tel­ské jméno vpravo nahoře.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro základní pou­žívání nástroje se regis­trovat nemu­síte. Jako neregis­trovaný uživa­tel však máte jistá ome­zení: denně můžete udě­lat pouze 5 převodů, zároveň převá­dět pouze 2 sou­bory, maxi­mální velikost sou­boru je 100MB a konver­tovaný sou­bor je uskladněn pouze 2 hodiny. Pokud vám to nestačí, musíte se zaregis­trovat. Tím se denní limit konverzí navýší na 25, najednou můžete pro­vá­dět až 5 konverzí, jeden sou­bor se musí vejít do 1GB a konver­tovaný sou­bor je v nástroji uložen podobu 24 hodin.

Do regis­trace zadáváte pře­zdívku, heslo a e-​mailovou adresu. Při­hlá­sit se můžete také pomocí svého Twit­ter, Face­book nebo Google Plus účtu. Poté ještě musíte kliknout na odkaz, který vám při­jde na zadanou e-​mailovou adresu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Cloud­Convert v bodech

  • konver­tor souborů
  • perfektní ovlá­dání, jedno­duchý design
  • možnost pro­po­jit s účtem u slu­žeb Drop­box a Google Drive
  • zcela zdarma, není ani nutná registrace
Název Cloud­Convert
WWW http://​cloud​convert​.org
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy