Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Cometdocs

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Come­t­docs je takový salón krásy pro vaše sou­bory. Nejenže si je zde můžete pře­konver­tovat do jiného for­mátu, můžete je dokonce rovnou ode­slat kolegům a jiným potřebným. A pokud je nechcete posí­lat, tak si je to Come­t­docs uložíte nebo jim vygene­rujete URL adresu, na které budou online dostupné k prohlížení!

K čemu Come­t­docs je a na co jej můžete pou­žít?
Come­t­docs je v základní verzi bez­platný nástroj, který slouží ke správě vašich doku­mentů. Umožňuje vám konver­tovat nahraný sou­bor do nej­růz­nějších for­mátů (PDF, DOC, XLS, DWG, PPTX, DXF, HTML, BMP, GIF, ODP, ODS, ODT, PNG, TIFTXT) a také jeho následné ode­slání na vámi vložené e-​mailové adresy. Ještě si můžete nechat vytvo­řit URL adresu, na které je daný doku­ment dostupný a tu prostě sdí­let. To vše můžete udě­lat bez regis­trace. Ome­zení je v tom, že vygene­rovaná URL adresa bude funkční jen 24 hodin. Pokud se regis­trujete, je tato doba zvýšena na 3 dny a navíc zís­káte i své osobní 2 GB úložiště pro doku­menty.

Pokud prostě často pracujete s nej­růz­nějšími tabul­kami, zprávami, texty a kdoví­čím podobným, je vysoce vhodné Come­t­docs znát, pro­tože vám ušetří spoustu práce. A navíc je to velmi pro­fe­si­o­nální nástroj.

Come­t­docs: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je úplně prostá. Budeme se věnovat neregis­trované verzi, regis­trovaná je obdobná (roz­díl spo­čívá v možnosti vyu­žití úložiště pro vaše doku­menty, takže k nim máte pří­stup i zpětně). Do hlavního okna nahrajete sou­bory, se kte­rými chcete pra­covat a pak hned pod tím zvo­líte, jakou akci s nimi chcete pro­vá­dět. První je „Convert“, která vybraný sou­bor převede do určeného for­mátu. Prostě jen myší pře­táh­nete sou­bor ke konverzi, zvo­líte cílový for­mát a zadáte svoji e-​mailovou adresu, na kte­rou bude doru­čena zpráva, že je váš sou­bor převe­den a při­pra­ven ke stažení.

„Transfer“ vás nechá vybrané doku­menty ode­slat e-​mailem. Krom doku­mentů tedy zadáte e-​mailové adresy pří­jemců (a klidně i svoji, aby všichni věděli, že je to zpráva od vás) a pokud chcete, tak i krátký popi­sek. A ode­šlete. Další položka „Store“ je dostupná je v regis­trované verzi a jedná se o úložiště vašich doku­mentů (2 GB pro­storu). Poslední „Host“ vám vygene­ruje URL adresu, na které bude vybraný doku­ment dostupný ke stažení. V neregis­trované verzi je tento odkaz platný 24 hodin, v regis­trované pak 3 dny.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se nemu­síte ani regis­trovat. Prostě při­jdete, nahrajete doku­ment a zkonver­tu­jete si ho. Ome­zení spo­čívá v tom, že nemáte úložiště pro své doku­menty a pokud pro nějaký vygene­rujete URL adresu pro stažení další oso­bou, bude platná jen 24 hodin a pak bude sdí­lený doku­ment nenávratně smazán. Takže dopo­ru­čujeme, abyste se regis­trovali. Zís­káte tím totiž hro­madu výhod. Do regis­trace zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Poté je ještě nutné kliknout na ově­řovací odkaz, který vám při­jde na zadanou e-​mailovou adresu. Při­hlá­sit se můžete i pomocí svého Google, Face­book nebo Micro­soft Live účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní (neregis­trované i regis­trované) verzi zdarma. Obě verze však mají svá ome­zení a tak je v nabídce i jedna verze pla­cená za $9.99 měsíčně. Váš online pro­stor v nástroji je navýšen na 10 GB (v regis­trované verzi jsou to 2 GB), velikost jednoho nahraného sou­boru může být až 1 GB (v regis­trované verzi je to 100 MB) a počet konverzí týdně není nijak ome­zen (oproti 5 pro pouze regis­trované). Další výhody a ome­zení si můžete pro­hlédnout na obrázku.

Come­t­docs v bodech

  • správa doku­mentů
  • konverze, ode­sí­lání, úložiště
  • jedno­duché ovládání
  • základní pou­žívání zcela zdarma i bez registrace
Název Come­t­docs
WWW http://​come​t​docs​.com
Cena Zdarma /​$9.99
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy