Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Kicksend

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte poho­dlnou cestu, jak někomu rychle, zdarma a komfortně poslat sou­bor? Tak vyzkou­šejte Kicksend!

K čemu Kicksend je a na co jej můžete pou­žít?
Kicksend je online nástroj, který slouží ke sdí­lení a zasí­lání sou­borů. Umožňuje totiž zaslat někomu e-​mailem větší (či klidně menší) množ­ství dat – rychle a poho­dlně.

Kicksend: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pou­žití nástroje pro­bíhá ve třech kro­cích. V prvním nahrajete sou­bor. Kicksend umožňuje dva způ­soby nahrávání sou­borů. A to přes pro­hlížeč (kde je velikost jednoho sou­boru ome­zena na 150MB) a přes offline (desk­to­po­vou) aplikaci, kte­rou si musíte stáh­nout a nain­stalovat do počí­tače (velikost nahrávaného sou­boru pak není jinak ome­zena). Cel­kově však máte měsíční limit 1GB.

Ve druhém kroku napí­šete e-​mailové adresy pří­jemců (a můžete pro ně při­dat i zprávu). V posledním kroku to celé ode­šlete. Sou­bory můžete posí­lat komu­ko­liv, vůbec nemusí mít na Kicksend založen účet. Avšak sou­bory jsou na Kicksend uklá­dány maxi­málně na dva týdny a poté jsou nenávratně smazány.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace. Zadáváte pouze jméno, e-​mail a heslo. Také se můžete při­hlá­sit pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Kicksend v bodech

  • rychlé sdí­lení souborů
  • pře­hledné a jedno­duché rozhraní
Název Kicksend
WWW http://​kicksend​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy