Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Minus

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Minus je online nástroj, který umožňuje snadné sdí­lení obrázků. K dis­po­zici máte až 50GB místa a velikost jednoho nahraného sou­boru je ome­zena na maxi­málně 30MB.

K čemu Minus je a na co jej můžete pou­žít?
Minus je bez­platné online uložiště, které slouží ke sdí­lení a zálož­kování obrázků. K dis­po­zici máte až 50GB místa a velikost jednoho nahraného sou­boru je maxi­málně 30MB.

Můžete prostě jen při­jít a snadno nahrát fotku, kte­rou chcete s někým sdí­let. K tomu je vám také auto­ma­ticky vygene­rována URL adresa. Nevý­ho­dou je, že bez regis­trace je vámi nahraný sou­bor za 30 dní smazán. Pokud chcete tedy nástroj pou­žívat čast­ěji nebo nahrané obrázky nějak organizovat, je lépe se regis­trovat.

Minus: pra­covní pro­středí a práce v něm
Obrázky nahrajete pomocí oranžového tla­čítka „Upload“ na horní liště. Po nahrání sou­boru je možné jej pojmenovat a nastavit, zda bude sou­kromý nebo veřejně pří­stupný. Abyste urych­lili při­dávání nových obrázků, do lišty v pro­hlížeči si můžete pře­táh­nout zálož­kovací tla­čítko. Každý nahraný obrázek můžete také upravit v jedno­duchém edi­toru (ořezání, změna kon­trastu, oto­čení, dodání textu, úprava jasu i vklá­dání efektů) a zařa­dit ho do něja­kého alba.

U kaž­dého obrázku je k dis­po­zici odkaz pro jeho sdí­lení (pomocí unikátní URL adresy), odkaz pro vložení sou­boru do webových stránek pomocí jedno­duchého kódu a odkaz pro okamžité stažení.

Minus také umožňuje inter­a­go­vat se svými zná­mými a přá­teli, sle­dovat jejich pro­fily a mít tak neu­stále pře­hled o tom, co sdílí.

Minus má v nabídce i mobilní aplikace pro Android, iPhone i iPad.

Regis­trace a její pod­mínky
Pokud chcete pouze rychle nahrát a sdí­let sou­bor regis­traci nepo­tře­buje. Nevý­ho­dou však v tomto případě je, že vámi nahraný sou­bor bude za 30 dní smazán.

Pokud tedy chcete mít nad nahranými sou­bory větší kon­t­rolu, je vhodné se regis­trovat. Regis­trace je velmi rychlá – stačí zadat pouze uživa­tel­ské jméno a heslo (nebo lze vyu­žít možnosti při­hlá­sit se pomocí účtu na Twit­teru nebo Face­booku).

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Minus v bodech

  • umožňuje snadné sdí­lení obrázků a jejich záložkování
  • k dis­po­zici máte až 50GB místa
  • velikost jednoho nahrávaného sou­boru může být maxi­málně 30MB
  • zcela zdarma, není nutné se ani registrovat
Název Minus
WWW http://​minus​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy