Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Zamzar

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Zamzar je konver­tor sou­borů. Umožňuje trans­for­movat obrázky, hudbu, videa, doku­menty nebo elek­tro­nické knihy do růz­ných formátů!

K čemu Zamzar je a na co jej můžete pou­žít?
Zamzar je online konver­tor sou­borů. Často se stává, že vám někdo třeba pošle nějaký sou­bor, ale nemáte pro­gram, který by ho uměl pře­číst. Nej­lepším řešením je v takovém případě konver­tovat sou­bor do takového for­mátu, abyste s ním mohli snadno pra­covat.

Převá­dět mezi sebou umí násle­du­jící formáty:

  • obrázky (BMP, GIF, ICO, JPG, PCX, PNG, TGA, TIFF a další)
  • doku­menty (CSV, DOC(X), HTML, ODT, PCX, PDF, PPS, PPT, RTF, TXT, XML a další)
  • hudba (AAC, AC3, M4A, MMF, MP3, OGG, WAVWMA)
  • video (3GP, ASF, AVI, FLV, iPad/​iPhone/​iPod, M4V, MOV, MP4, MPG, WMV a další)
  • elek­tro­nické knihy (CBR, CBZ, CHM, ePUB, FB2, LIT, LRF, MOBI, PRC, PDB, PML, RBTCR)
  • ostatní for­máty — zkompri­mované (7Z, TAR.BZ2, CAB, LZH, RAR, TAR, TAR.GZ, YZLZIP)

Zamzar: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem pro­bíhá ve čtyřech snadných kro­cích. V prvním nahrajete sou­bor, který chcete konver­tovat (můžete ho nahrát přímo z počí­tače nebo vložit URL adresu, na které se daný sou­bor nachází). Maxi­mální velikost nahrávaného sou­boru je 100MB.

Ve druhém kroku vybe­rete for­mát, do kte­rého chcete nahraný sou­bor převést. Ve tře­tím kroku zadáte e-​mailovou adresu, na kte­rou vám bude výsledný konver­tovaný sou­bor ode­slán. V posledním kroku už jen kliknete na tla­čítko „convert” a počkáte, až vám do e-​mailové schránky při­jde konver­tovaný sou­bor.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro práci s nástro­jem se regis­trovat nemu­síte. Pokud však chcete zís­kat nějaké výhody a vylepšení, regis­trovat se musíte. Vpravo nahoře kliknete na „regis­ter” a v dalším kroku si vybe­rete typ regis­trace. Všechny typy jsou však pla­cené.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Základní verze bez regis­trace je zdarma. Zamzar dále nabízí tři typy pla­cených regis­tací. Nej­levnější je verze „Basic” za $7. Od neregis­trované verze se liší například maxi­mální velikostí nahrávaného sou­boru (200MB), vyšší pri­o­ri­tou zpra­cování konverzí nebo lepší podpo­rou ze strany posky­tova­tele. Navíc také zís­káte 5GB pro­storu pro uložení konver­tovaných dat.

Druhou pla­cenou verzí je verze „Pro” za $16, která opět nabízí vylepšení navíc oproti verzi „Basic”. Jedná se o absenci reklam, větší úložný pro­stor i možnost nahrávat větší sou­bory. Poslední pla­cenou verzí je „Busi­ness” za $49, která opět nabízí více úložného pro­storu, možnost nahrávat větší sou­bory nebo rych­lejší podporu ze strany posky­tova­tele. Více infor­mací o nabízených vylepšeních můžete vyčíst z obrázku.

Zamzar v bodech

  • konver­tor souborů
  • podpora velkého množ­ství formátů
  • základní verze zdarma — bez registrace
  • regis­trace je pla­cená, ale při­náší řadu výhod
Název Zamzar
WWW http://​www​.zamzar​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy