Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Forvo

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Forvo je online sbírka výslovností! Jedete někam na dovo­lenou? Učíte se cizí jazyk? Potře­bujete zjis­tit správnou výslovnost něja­kého slova v cizím jazyce? Forvo vám pomůže!

K čemu Forvo je a na co jej můžete pou­žít?
Forvo je bez­platný online nástroj, který se spe­ci­a­lizuje na výslovnost slov ve všech možných jazy­cích. Pokud se například učíte nějaký cizí jazyk, jedná se o neo­ceni­telnou pomůcku, jelikož se můžete učit přímo od rodi­lých mluv­čích.

U kaž­dého slova vidíte, odkud člověk, který výslovnost nahrál, pochází. Slova jsou často namlu­vena něko­lika uživa­teli, takže si můžete pře­hrát všechny nahrané výslovnosti a porovnat roz­díly (například brit­ská a ame­rická ang­lič­tina).

Forvo: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce je velmi intui­tivní — nahoře do vyhle­dávání napí­šete slovo, jehož výslovnost vás zajímá a poté si ji prostě přímo v pro­hlížeči pře­hrajete. K pro­cházení a poslou­chání se nemu­síte ani regis­trovat. Když se vám stane, že dané slovo nebylo v data­bázi nale­zeno, můžete ho tam prostě při­dat a počkat, až ho někdo namluví.

Pokud chcete více funkcí, jako například možnost uložit si výslovnost do počí­tače ve formě MP3 nebo možnost hodno­tit jednot­livé nahrané výslovnosti, regis­trovat se musíte. Stejně tak je regis­trace nutná, když se chcete na tvorbě Forva přímo podí­let — tedy nahrávat vlastní výslovnosti a při­dávat nová slova.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro poslou­chání výslovností se regis­trovat nemu­síte, jestliže se chcete podí­let na tvorbě obsahu, je regis­trace nutná. Zadáváte uživa­tel­ské jméno, heslo, e-​mail, jazyk a pohlaví.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Forvo v bodech

  • online sbírka výslovností
  • zcela zdarma
  • můžete se při­dat a sbírku rozšiřovat
Název Forvo
WWW http://​www​.forvo​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy