Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

ABZ slovník českých synonym

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Píšete povídku? Poezii? Diplo­movou práci, výkaz nebo něja­kou odbornou či pro­fesní práci? Vyva­rujte se opa­kování těch stejných slov neu­stále dokola. Jak na věc? Prostě pou­žijte ABZ slovník českých synonym!

K čemu ABZ slovník českých syno­nym je a na co jej můžete pou­žít?
ABZ slovník českých syno­nym je bez­platný online nástroj, který slouží k vyhle­dávání syno­nym (tedy slov s totožným význa­mem). Pokud píšete něja­kou práci (ať už volno­ča­sově nebo pra­covně), jistě se vám někdy stalo, že jste si našli oblí­bené slovo, které se vám v textu neu­stále opa­kovalo. Tento nešvar lze řešit pou­ži­tím vhodného syno­nyma, kte­rým vaše opa­kovací slovo prostě nahra­díte. Pokud vás žádné nena­padá nebo si nejste jisti tím, že to syno­ny­mum sku­tečně je, je nej­lepší pou­žít ABZ slovník českých syno­nym.

ABZ slovník českých syno­nym: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi prostá. Do vyhle­dávání napí­šete slovo, ke kte­rému chcete vyhle­dat syno­nyma. Syno­nyma, která jsou u vámi vyhle­daného slova uve­dená, jsou navíc aktivní a pro­lin­kovaná, takže se přes ně můžete dostat k dalším slovům. Ovšem pozor na význa­mové posuny! Jednot­livá slova také můžete komen­tovat a při­dávat k nim vlastní poznámky.

K pasivnímu pou­žívání (vyhle­dávání a neregis­trované komen­tování) se regis­trovat nemu­síte. Ovšem pokud znáte nějaké hezké syno­ny­mum, které sou­částí slovníku není a chcete být aktivní, můžete ho do data­báze sami při­dat. K tomu už je však regis­trace nutná. Za při­dávání nových slov (která jsou po ově­ření edi­to­rem uznána jako kva­litní) zís­káváte hvěz­dičky, takže je jasně vidět, jak aktivním uživa­te­lem jste. Naopak za záměrné ničení (vklá­dání nesmyslů a sla­bo­duchostí) jsou hvěz­dičky ode­bí­rány.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se regis­trovat nemu­síte, prostě při­jdete a můžete slovník pou­žívat. Pokud chcete do slovníku při­dávat nová slova nebo mít své komen­táře pode­psané, regis­trovat se musíte. Zadáváte své jméno, e-​mail, heslo a pře­zdívku, pod kte­rou se budete při­hlašovat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

ABZ slovník českých syno­nym v bodech

  • slovník syno­nym
  • zcela zdarma, není nutné se registrovat
Název ABZ slovník českých synonym
WWW http://​www​.slovnik​-syno​nym​.cz/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy