Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

ABZ slovník cizích slov

(3 — hla­sovalo uživatelů)

I ten nej­větší pro­fe­si­o­nál potře­buje někdy pora­dit! Kolem nás se neu­stále objevují nové a nové pojmy. Pokud si někdy nejste jisti význa­mem něja­kého slova, není nic snadnějšího, než se podívat, co který výraz doopravdy zna­mená. A přesně proto znáte ABZ slovník cizích slov.

K čemu ABZ slovník cizích slov je a na co jej můžete pou­žít?
ABZ slovník cizích slov je bez­platný online slovník, který obsahuje významy nej­růz­nějších pojmů. Pokud tedy čtete složité texty, chys­táte se dělat rešerši, ale neznáte konkrétní pojmy z dané oblasti nebo si chcete jen tak obo­ha­covat slovní zásobu, je pro vás tento slovník dooprav­dickou nutností. Možností, jak ho vyu­žit, je opravdu hodně. Aneb už nikdy více žádné slovo­vý­zna­mové faux pas!

ABZ slovník cizích slov: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce se slovníkem je velmi jedno­du­chá a pokud chcete pouze vyhle­dávat význam slov, nemu­síte se vůbec regis­trovat nebo při­hlašovat. Jedno­duše napí­šete výraz, pro který hle­dáte defi­nici, do vyhle­dáva­cího pole a poté na něj kliknete. Na stránce pojmu se kromě jeho defi­nice mohou také nacházet sou­vi­se­jící slova, což jsou výrazy, které jsou v něja­kém vztahu k vámi vyhle­danému slovu. Také můžete pro­cházet jednot­livá slova podle počá­tečního pís­mene. Jako nepři­hlá­šení můžete jednot­livé pojmy komen­tovat, ne však slovník rozši­řovat.

Pokud se chcete podí­let na dobré věci a na slovníku pra­covat, musíte se regis­trovat. Za hodnotné defi­nice jste odmě­ňování hvěz­dič­kami a pokud naopak slovník záměrně kazíte a vklá­dáte nesmysly, jsou vám body ode­bí­rány. Registrace/​přihlášení také umožňuje vklá­dat komen­táře pod vaší pře­zdívkou.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se regis­trovat nemu­síte, prostě při­jdete a můžete slovník pou­žívat. Pokud chcete do slovníku při­dávat nová slova nebo mít své komen­táře pode­psané, regis­trovat se musíte. Zadáváte své jméno, e-​mail, heslo a pře­zdívku, pod kte­rou se budete při­hlašovat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

ABZ slovník cizích slov v bodech

  • slovník cizích slov
  • zcela zdarma, není nutné se registrovat
Název ABZ slovník cizích slov
WWW http://​slovnik​-cizich​-slov​.abz​.cz/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy