Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Pre­zen­tace infor­mací

Pre­zen­tace infor­mací

Nejen pre­zen­tační nástroje, které vyu­ži­jete při předná­šení. Dále také tvorba časových os, blogů, mraků ze slov, webovek, fotogale­rií i zkrá­cených odkazů.

Blogvio

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Ozvláštněte svoje webové stránky! Vložte do nich dooprav­dicky pro­fe­si­o­nální widgety. Ty vám umožní pre­zen­tovat návštěvníkům stránek vaše obrázky, hudbu i videa neokou­kanými způ­soby. Díky tomuhle nástroji prostě zase zazáříte.

Notelr

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Nová éra blogo­vání! Konečně si každý svůj pří­spě­vek nade­signujete přesně podle sebe. A že je z čeho designovat! Krom toho můžete poho­dlně sle­dovat osoby, jejichž pří­spěvky se vám líbí. Perfektní spo­jení blogu a soci­ální sítě!

Streme

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Tenhle nástroj je takový mix mezi zálož­kováním (bookmarkingem) zdrojů, tvor­bou seznamů a úkolníčků. Navíc si tyto seznamy můžete tvo­řit zcela sami nebo spo­lu­pra­covat na jejich tvorbě s celým svě­tem. Budoucnost prý patří sdí­lení, takže se poho­dlně usaďte a pojďte na věc! A neza­po­meňte si k tomu při­číst výhody, které při­náší úkolníčky a seznamy obecně. Na nic neza­po­menete, ve všem budete mít pře­hled a pořá­dek. Tento zcela nový nástroj prostě při­náší samé pro­fe­si­o­nální výhody!

Fluid

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Navr­hovat pouze webové stránky už dneska prostě nestačí. Musíte se zamě­řit i na chytré mobilní telefony a tablety, pro­tože valná část vašich návštěvníků může pou­žívat právě je! Naštěstí je i na tohle spe­ci­a­lizovaný nástroj, díky kte­rému uži­jete na míru webové pre­zen­tace (a samo­zřejmě také spe­ci­a­lizované aplikace) pro iPhone, iPad i Androdí tablet či telefon!

tr​.im

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Malé a milé zkra­covátko vašich odkazů. Funguje to naprosto jedno­duše — vložíte URL adresu, kte­rou chcete zkrá­tit a tr​.im vám ji pokrátí na sne­si­telnou délku. Nejenže se pak lépe sdílí, ale také to vypadá vizuálně daleko lépe, pro čtenáře je to pří­jem­nější a vy navíc vypa­dáte jako profesionál!

Bunkr

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Exis­tuje hodně cest, které vás dove­dou k vytvo­ření zají­mavé a poutavé pre­zen­tace. Jednou z nich je i Bunkr! Nasypete si do něj nej­růz­nější poklady, které nalez­nete v libovolných interne­tových zákou­tích a z nich si pak sesklá­dáte prezentaci!

Lis­tography

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Jste takový ten sezna­mový typ? Máte rádi ve všem pořá­dek a potře­bujete si všechno pěkně a smys­lu­plně napsat? Tak vyzkou­šejte tenhle nástroj, pro­tože jeho smys­lem života je vytvá­ření seznamů pro vás. Psát si seznam je zdravé. Proč to tedy nezku­sit s tímhle nástro­jem a dopřát si tak všechny benefity, které z toho pro vás auto­ma­ticky plynou?

Scribble

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Máte tro­chu víc nej­růz­nějších doku­mentů, které spolu sou­visí? A potře­bujete, aby šly jedno­duše edi­tovat a mohlo na tom spo­lu­pra­covat více lidí? Pakliže ano, tak potře­bujete wiki. Něja­kou skvě­lou. Třeba Scribble.

Silk

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Máte rádi vizua­lizování dat? Nebo vytvá­ření perfekt­ních webových pre­zen­tací? Máte infor­mace, články nebo obrázky a chcete je sdí­let světu? Pak je tu pro vás tenhle nástroj — nechá vás pre­zen­tovat data v super formě jednot­livých stránek, které dohro­mady tvoří uce­lené stránky.

Sna­pPages

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete mít vlastní webové stránky, ale moc nero­zu­míte tomu, jak se celý ten web vlastně kóduje, chystá, při­pravuje, pro­gra­muje a tak dále? Pak sáh­něte po řešení, které nabízí tenhle online nástroj. Všechno to složité udělá za vás a vy mu pouze řeknete, jak to má vypadat.

Nej­čas­tější tagy