Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Pre­zen­tace infor­mací

Pre­zen­tace infor­mací

Nejen pre­zen­tační nástroje, které vyu­ži­jete při předná­šení. Dále také tvorba časových os, blogů, mraků ze slov, webovek, fotogale­rií i zkrá­cených odkazů.

Dunked

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si vytvo­řit pro­fe­si­o­nální portfo­lio vaší práce, ale neu­míte kódovat webové stránky a celé vám to prostě při­jde složité? Založte si účet tady! Opravdu úžasně jedno­duchý způ­sob s úchvatně krásným výsledkem. Žádné kompro­misy, jen totální pro­fe­si­o­na­lita. Prostě oslníte!

Roon

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Pře­padá vás někdy neod­bytná chuť blogo­vat? Psát vlastní články, dělit se se svě­tem o své postřehy a názory? A následně vám chybí doopravdy jedno­du­chá platforma na blogo­vání? Prostě nechcete žádného giganta s kupou nasta­vení? A navíc potře­bujete na psaní klid a netou­žíte, aby vaše pozornost od psaní byla odvá­děna někam pryč? Roon je blog v čistém designu, který vás nijak neroz­ptyluje. Zní to divně, ale podívejte se sami — jedno­duchost vizua­lizovaná v online nástroji!

simple­booklet

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Už máte dost všech těch zná­mých a proflák­lých nástrojů, které vám dovo­lují vytvá­řet pro­pa­gační mate­ri­ály? Chcete oslnit něčím novým a neotře­lým? Pak je tohle nástroj přesně pro vás — neokou­kaný, jedno­duchý, pou­ži­telný a oslňující!

Throwww

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Máte světu co říct, ale prostě blog za žádnou cenu nechcete? Tak vyzkou­šejte jeden z těch instant­ních! Konkrétně Throwww vás nechá pub­li­kovat článek a nikdy nepro­zradí, že jste to byli vy. A nebo, pokud chcete, můžete se při­hlá­sit a zís­kat tak v jednom kliku kompletní blog, který je prost kupy nastavování a funkcí.

Job­rary

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete oslnit budou­cího zaměstnava­tele? Mějte svůj živo­topis online a ukažte, že jste kre­a­tivní, máte úžasně vypa­da­jící živo­topis i s portfo­liem vašich prací a navíc umíte ovlá­dat a vyu­žívat online nástroje. A to je prostě doko­nalá vizitka!

Pre​sen​tation​.io

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Minu­lostí se stávají doby, kdy jste potře­bovali k odpre­zen­tování pro­jek­tor! Doufali jste, že počí­tač bude mít potřebná písma a bude k dis­po­zici dál­kové ovlá­dání snímků, abyste potupně nestáli za klávesnicí a nemu­seli mač­kat mezerník. V dnešní době, kdy má již téměř každý z vašeho pub­lika chytrý telefon, tablet nebo note­book a vše toto obklopuje wifi, je nějaký pro­jek­tor obso­letní! Nevě­říte? Pre​sen​ta​ton​.io vám umožní opros­tit se od pro­jek­toru. A samože má i něco navíc.

Wee­bly

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vlastní a dooprav­dicky pro­fe­si­o­nální webové stránky, ale nějak se v tvo­ření těch webů moc nevy­znáte? Snadná pomoc, s Wee­bly vám to půjde snadno. Dis­po­nuje totiž naprosto super edi­to­rem, ve kte­rém si vše poho­dlně naklikáte a zedi­tujete ke své vlastní spoko­jenosti. Navíc jsou pro vás předpři­pra­veny i super šablony. A mno­hem víc!

Timeg­li­der

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Tvo­řítko časových os! Perfektní design, snadná práce. Můžete pou­žívat ve vzdě­lávání (vytvořte časovou osu o prů­běhu života Marie Anto­i­netty) i pro účely perfekt­ního a pre­ciz­ního mar­ke­tingu (před­stavte svůj pro­jekt novou a neotře­lou cestou)!

emaze

(4 — hla­sovalo uživatelů)

To už tady dlouho nebylo! Nový super­ná­stroj na tvorbu pre­zen­tací, který dale­ko­sáhle pře­ko­nává běžné pre­zen­tační pro­středky. Ponořte se do 3D světa a vyskočte tak ze zaběhlého vlaku pla­ca­tých sli­deů [slajdů]. Díky předpři­pra­veným šablo­nám je tvorba velmi snadná, takže si uspo­říte čas i nervy.

Mural​.ly

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Úžasná vir­tu­ální nástěnka, kte­rou pokla­dete nej­růz­nějším mul­ti­me­di­álním obsahem. Při­zvete své kolegy a kama­rády a tvo­říte spo­lečně. Můžete zde spřá­dat plány na nový pro­jekt nebo si jen tak pro radost sbí­rat veselé obrázky koťá­tek. Může to být bom­bas­tická pre­zen­tace nebo veš­keré dostupné mate­ri­ály k něja­kému před­mětu. Vyu­žití je jen na vás, ale roz­hodně byste tenhle úžasný nástroj neměli nechat zahálet!

Nej­čas­tější tagy