Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Pre­zen­tace infor­mací

Pre­zen­tace infor­mací

Nejen pre­zen­tační nástroje, které vyu­ži­jete při předná­šení. Dále také tvorba časových os, blogů, mraků ze slov, webovek, fotogale­rií i zkrá­cených odkazů.

Twit­ter

(5 — hla­sovalo uživatelů)

Twit­ter je online zdarma nástroj. Jedná se o soci­ální síť a mik­rob­logo­vací sys­tém v jednom. Po regis­traci umožňuje uživa­te­lům zve­řej­ňovat krátké pří­spěvky o maxi­mální délce 140 znaků, také sle­dovat (follow) jiné uživa­tele a rea­go­vat na ně.

Wor­dle

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Wor­dle je zají­mavý online nástroj, který umožňuje rychlé vytvo­ření „mraku slov“ z webové stránky nebo ze sou­vis­lého textu.

Tagul

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Tagul je bez­platný online nástroj pro vytvá­ření mraků ze slov – slova můžete buď zadávat přímo nebo je nechat načíst z webové stránky. Mraky slov jsou velmi zají­mavou možností, jak vizua­lizovat data.

Prezi

(11 — hla­sovalo uživatelů)

Prezi je online zdarma nástroj pro vytvá­ření netra­dičních a dyna­mických fla­shových pre­zen­tací. Práce s ním je velmi snadná a intui­tivní. Oproti „kla­sickému“ Powerpointu je roz­díl v tom, že v Prezi nejsou vytvá­řeny jednot­livé slidy, ale jakási kompletní mapa celé pre­zen­tace, po které se pouze plynule pře­misťujete a při­bli­žujete nebo oddalujete jednot­livé její části. Dokonce i ve 3D!

Scribd

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte nějaké místo, kde byste mohli pub­li­kovat svoje doku­menty? Nebo si je jen někam uložit, aby byly pří­stupné odkudkoli, ale jen pro Vás? Vyzkou­šejte Scribd!

Bit​.ly

(6 — hla­sovalo uživatelů)

Bit​.ly je bez­platný online nástroj pro zkra­cování URL adres a zálož­kování zají­mavých webových stránek. Auto­ma­ticky gene­ruje sta­tis­tiky návštěvnosti zkrá­cených odkazů a nabízí velmi líbivé grafické zpra­cování, které kom­bi­nuje se snadným používáním.

Joo­mag

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Joo­mag je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření digi­tálního inter­ak­tivního obsahu – jako jsou například elek­tro­nické magazíny, knihy, foto­alba nebo brožury. Pro­hlídku tohoto obsahu umožňuje spe­ci­álně designovaný pro­hlížeč obsahu s rea­lis­tickými efekty (obra­cení stránek).

Stripgene­ra­tor

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Máte nápad na skvělý strip nebo komiks, ale chybí vám čas, pro­stor nebo schopnost malovat či kres­lit? Pak je tu právě pro vás Stripgene­ra­tor! Je to online nástroj, který umožňuje ve velmi krát­kém čase vytvo­řit komiks či strip přesně podle vašeho přání!

Vuvox

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Vuvox je bez­platný online nástoj, pomocí kte­rého je možné tvo­řit netra­diční mul­ti­me­di­ální pre­zen­tace. Pro vyu­žívání Vuvoxu je nutné se regis­trovat. Po regis­traci se uživa­teli nabízí mul­ti­mé­dia, se kte­rými chce pra­covat a poté je mu otevřena široká nabídka možných úprav či sklá­dání dohro­mady tak, aby vznikla úžasná mul­ti­me­di­ální koláž.

Nej­čas­tější tagy