Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Pre­zen­tace infor­mací

Pre­zen­tace infor­mací

Nejen pre­zen­tační nástroje, které vyu­ži­jete při předná­šení. Dále také tvorba časových os, blogů, mraků ze slov, webovek, fotogale­rií i zkrá­cených odkazů.

Glossi

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Vytvá­řejte úžasné online časopisy, letáčky, brožury, katalogy, kuchařky, prů­vodce či jakéko­liv jiné mate­ri­ály! Potře­bujete k tomu chuť, odvahu, nápad a obsah. O krásné vizuální zpra­cování, které je navíc vysoce pou­ži­telné, se vám postará Glossi! Digi­tální pub­li­kování ještě nikdy nebylo tak zábavné a pří­stupné všem!

Sli­de­bomb

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete se pochlu­bit svými vese­lými fot­kami z prázdnin nebo kama­rá­dům ukázat, jak ve volné chvíli třeba malujete? Chcete, aby to byla sku­tečně bomba, kte­rou nikdo nepře­hlédne? Vyu­žijte Slidebomb!

CV Maker

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Živo­topis je klíč k novému zaměstnání. Doopravdy. A nejedná se jen o jeho obsah, ale i o jeho formu. Je jedno­duché otevřít ten nej­oby­čejnější tex­tový pro­ce­sor a pod sebe napsat jednot­livé živo­topisné položky. Ale opravdu tím na první pohled zaujmete? Pojis­těte si své zařazení na užší při­jí­mací lis­tinu! Pou­žijte CV Maker!

Pho­to­bucket

(0 — hla­sovalo uživatelů)

S Pho­to­bucket můžete vytvá­řet (téměř) umě­lecké fotky, sdí­let je na soci­álních sítích, jako např., Face­book nebo Twit­ter nebo pro­střednic­tvím odkazů přes e-​mail, webová fóra, Instant Mes­sengery a další služby. Nebo chcete pouze spravovat kni­hovnu svých obrázků pomocí popisků nebo tagů? Nebo chcete ze svých obrázků vytvo­řit sli­de­show? To vše Pho­to­bucket zvládne!

Spe­a­ker Deck

(0 — hla­sovalo uživatelů)

S pre­zen­ta­cemi je jedna potíž. Kam s nimi? Kam je dát, aby byly pří­stupné a poho­dlně sdí­li­telné? Aby to bylo pří­jemné pro uživa­tele i pro vás? Většina lidí nad tím moc nepře­mýšlí a chodí po vyšlapaných ces­tič­kách. Zkuste to tedy jinak!

iPlotz

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Vytvá­řeli jste někdy webovou stránku? Měli jste jasnou před­stavu, jak to má vypa­dat? Kde se bude dát na co kliknout, co se otevře, zob­razí, jak bude celý web posklá­daný? Nebo jste chtěli navrh­nout novou aplikaci pro chytrý telefon nebo tablet? Před­stava byla uvěz­něná ve vaší hlavě a nebyli jste schopni se o ni podě­lit? Vyzkou­šejte iPlotz — jedno­duše navrh­něte webovou stránku nebo aplikaci, se všemi náleži­tostmi, bez nejmenší zna­losti základů tvorby webu a dalších obvyk­lých nezbytností!

Slide​.ly

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Máte foto­grafie z dovo­lené a chcete z nich udě­lat video, které podkres­líte super letní hud­bou? Nebo děláte pre­zen­taci o spánku a chcete ji něčím ozvláštnit? Pro­pa­go­vat svůj pro­jekt nebo pro­dukt? Jen tak si kre­a­tivně pohrát? Slide​.ly! Vytvoří vám pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící video z obrázků!

Tackk

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete si udě­lat letáčky na něja­kou akci, ale víte, že vaše práce s grafickými pro­gramy není zrovna na výbornou? Bojíte se, že to bude ostuda? Nechte Tackk, ať maká za vás — udělá všechnu dřinu, vy děláte jen to zábavné a výsledkem je pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící letáček!

Thing­link

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Proč si pro­hlížet jedno­duché, nic nevy­po­ví­da­jící, prostě „pouze“ obrázky? Obo­haťte je o více infor­mací a vklá­dejte do nich odkazy na písničky, videa, prostě co vás napadne! Jenom varování: Thing­link je návykový.

Wor​dpress​.com

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Wor​dpress​.com je online platforma, která vám posky­tuje veš­keré zázemí a hlavně pohodlí (mluví na vás česky) pro pub­li­kování vašich růz­no­ro­dých pří­spěvků. Jediné co potře­bujete, abyste jej mohli pou­žívat, je mít světu co říci. Mít nápady, zážitky, zají­mavé články nebo třeba jen obrázek či fotku, virální video nebo vaši oblí­benou citaci. Musíte mít aspoň něco, co chcete pub­li­kovat a sdí­let se světem!

Nej­čas­tější tagy