Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Pre­zen­tace infor­mací

Pre­zen­tace infor­mací

Nejen pre­zen­tační nástroje, které vyu­ži­jete při předná­šení. Dále také tvorba časových os, blogů, mraků ze slov, webovek, fotogale­rií i zkrá­cených odkazů.

Pen​.io

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Máte nutkání se online vyjá­d­řit k něja­kému pro­blému? Oko­men­tovat něja­kou udá­lost? Blog nechcete, pro­tože víte, že ho jinak k ničemu nevy­u­ži­jete? Komen­tář pod něja­kým článkem by zase snadno zapadl a nejde sdí­let. Takže řešením je Pen​.io — nechá vás vytvo­řit blogový pří­spě­vek (webovou stránku) ihned, bez regis­trace a otravování. Ale nebojte, pokud chcete, můžete se pode­psat třeba pomocí Twit­ter účtu!

Dear­Di­ary

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si začít psát deník a hle­dáte vhodný online nástroj? Dear­Di­ary vám kromě osobního sou­kro­mého deníku nabízí i další možnosti, které obvykle při­náší deník papí­rový. A navíc vyu­žívá výhod online sdí­lení s přá­teli. Pře­svědčte se sami!

Zeen

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Tvorba časopisů, brožur, návodů a čehoko­liv podobného přímo v okně vašeho pro­hlížeče! A to velmi moderně, trendy, poho­dlně, rychle a hlavně (jak je u nás ostatně zvykem) pro­fe­si­o­nálně. Doopravdy zapo­meňte na složité a ošk­livé edi­tory. Zeen to má fakt zmáklé.

Zone­rama

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Máte skvostné fotky ze svatby nebo z ces­tování kolem světa? Prostě fotky, které stojí za to sdí­let i veřejně? Máte videa z tanečních, pro­mocí, sva­teb nebo jiných pod­statných akcí? Chcete tyto krásné okamžiky jedno­duše sdí­let, ale tak aby si je zvládli pro­hlédnout i vzdá­lení pří­buzní na druhém konci světa? Tak právě pro vás je Zone­rama! Kompletně podpo­ruje češtinu, je jedno­du­chá na ovlá­dání a krása fotek i obsah videí v ní ještě více vynikne.

Wix

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vlastní webové stránky? Neu­míte pro­gra­movat, ale ani nechcete někomu za tvorbu pla­tit? Chcete mít volnou ruku a udě­lat si stránky přesně dle vašich před­stav? Tak teď pozorně čtěte! Našli jste řešení! Wix vám v tvorbě napo­může, ale finální podoba stránek je jen na vás. Teď hned si bez zby­tečného omezování vzhledu či obsahu a bez tech­nických zna­lostí můžete začít tvo­řit vlastní webovky.

Listnerd

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Pat­říte k lidem, kteří milují seznamy a zároveň by se jim líbil nástroj, který by jim umožnil lépe se v něčem roz­hodnout? Listnerd vám kromě prosté tvorby seznamů při­náší i něco navíc — možnost roz­ho­dování a voleb o tu nej­lepší položku seznamu!

Sto­rylane

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Vždycky jste tou­žili psát a podě­lit se se svě­tem o svoje zku­šenosti, zna­losti a nej­růz­nější malič­kosti? Blog byl pro vás pří­liš moc a mik­rob­log zase moc málo? Tak vyzkou­šejte tuhle novinku, která v sobě kom­bi­nuje to nej­lepší z blogo­vání, sto­ry­tel­lingu a soci­álních sítí! Můžete aktivně psát nebo jen ode­bí­rat a číst pří­běhy, které jsou přesně podle vašeho gusta. Obo­hacujte se zábavnou for­mou! Dejte Sto­rylane šanci a aspoň nakoukněte.

Zapier

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Zabýváte se mar­ke­tingem? Začínáte být zma­tení ze všech těch soci­álních sítí a nástrojů, které k tomu musíte nejen pou­žívat, ale také je mezi sebou pro­vazovat a činnost v jednom pro vás auto­ma­ticky zna­mená, abyste šli něco udě­lat do dalšího? Zapier vás zachrání. Přesně tyto pro­blémy totiž úspěšně řeší.

Marqueed

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Jeden obrázek vydá za tisíc slov! Je to tak, takže proč toho nevy­u­žít i v „nor­mální“ a „oby­čejné“ online komu­nikaci s přá­teli nebo klidně i v pro­fesním světě, při řešení něja­kého pro­jek­tového pro­blému? Marqueed vám nabízí kompletní řešení obráz­kové komu­nikace. Buďte lepší, pro­duk­tivnější, klidnější a odstraňte komu­ni­kační nedorozumění!

Kinzaa

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Vizuálně zají­mavý živo­topis! Konec nudným a dlouhým shrnu­tím. Ukažte svému budou­címu zaměstnava­teli, že za to sto­jíte pomocí info­grafiky, která shrnuje vaše pra­covní zku­šenosti i osobní dovednosti a rysy. Nic složi­tého s obrov­ským dopadem!

Nej­čas­tější tagy