Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Pre­zen­tace infor­mací

Pre­zen­tace infor­mací

Nejen pre­zen­tační nástroje, které vyu­ži­jete při předná­šení. Dále také tvorba časových os, blogů, mraků ze slov, webovek, fotogale­rií i zkrá­cených odkazů.

Scoop​.it

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Infor­mace a jejich zdroje na jednom místě — sdí­lejte zna­losti na jakéko­liv téma poutavou a zábavnou for­mou. Nene­chejte zají­mavosti jen tak odcházet a zani­kat. Zasaďte je do Scoop​.it a nechte je kvést v pře­hledné magazíny!

Wireframe​.cc

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Máte rádi mini­ma­lis­tické nástroje, jejichž funkčnost není nijak megalo­man­sky ohro­mu­jící, ale zato jsou velmi jedno­duché a jejich pou­žití nesku­tečně rychlé a poho­dlné? Tak to si zami­lu­jete Wireframe​.cc — tvo­řítko wireframů (drá­těných modelů) pro webové stránky i jejich mobilní verze.

Vizua​lize​.me

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Psané živo­topisy jsou nuda. Chcete oslnit? Pře­kvapte s Vizua​lize​.me! Vytvoří vám info­grafiku přímo o vás. Musíte mu jen věnovat data a následně už se stačí jen chlu­bit pro­fe­si­o­nálním (a vizuálně při­taž­livým) živo­topi­sem v grafické podobě!

HotGloo

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chys­táte se tvo­řit webové stránky? Nebo si je chcete nechat někým vytvo­řit? V obou přípa­dech budete mistři, když před­tím vytvo­říte jejich wireframe (neboli „drá­těný model“). Zkrátka první návrh nane­čisto, který vám umožní si utří­dit své poža­davky, oče­kávání i samotnou funkčnost a pou­ži­telnost. Není to nic těžkého. Celé si to naklikáte.

IFTTT

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Jste mar­ke­tér nebo jen v sítích a nástro­jích zamo­taný nadšenec? IFTTT vám pomůže jednot­livé nitky roz­mo­tat, pro­tože vás nechá vytvo­řit vztahy mezi jednot­livými nástroji a navíc pro­vede akci rovnou místo vás. Nero­zu­míte? Čtěte dál!

Dipity

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Dipity je online nástroj určený pro tvorbu inter­ak­tivních časových os. Ty můžete vyu­žít třeba ve výuce nebo jako ori­gi­nální pre­zen­tační nástroj. Nemu­síte se ale omezovat — klidě je pou­žijte jako osobní dení­ček k zazna­menávání zají­mavostí kaž­dého dne!

Issuu

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Pro­fe­si­o­nální pub­li­kační platforma pro vaše doku­menty! News­let­tery, pre­zen­tace, magazíny, letáčky, stu­dijní mate­ri­ály, veš­kerá pro­pa­gace na jednom místě. Snadno pří­stupné, snadno sdí­li­telné. Tak na co ještě čekáte?

Cre­a­tely

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Cre­a­tely je online nástroj, který vám pomocí vymakaného edi­toru umožňuje vytvá­řet dia­gramy. Ale ne jen tak ledajaké! Klidně v něm můžete navr­hovat aplikace či webové stránky nebo vývo­jové či Vennovy dia­gramy! Cre­a­tely je téměř univerzální!

Poste­rous Spa­ces

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete s okolním interne­tem sdí­let svoje fotky, videa, zážitky, pří­běhy či přání? A nemuset to všechno vytvá­řet sám, ale s pomocí kama­rádů, kolegů i rodiny? Slovo „blog“ už je zasta­ralé. Máme totiž Poste­rous Spaces!

Moqups

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Moqups je tvo­řítko wirefra­mes (drá­těných modelů) webových stránek přímo ve vašem pro­hlížeči. Můžete v něm dokonce vytvo­řit funkční pro­to­typ, jelikož umožňuje jednot­livé stránky pro­vázat a následně se podívat, jak to bude celé dohro­mady fungovat.

Nej­čas­tější tagy