Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Pre­zen­tace infor­mací

Pre­zen­tace infor­mací

Nejen pre­zen­tační nástroje, které vyu­ži­jete při předná­šení. Dále také tvorba časových os, blogů, mraků ze slov, webovek, fotogale­rií i zkrá­cených odkazů.

Smore

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vytvo­řit doopravdy při­taž­livý pro­pa­gační letá­ček? Nebo rovnou webovou stránku, která je skvěle vyře­šená po grafické i obsahové stránce? Nemu­síte k tomu umět dělat s grafikou. Ani rozu­mět tvorbě webových stránek. Smore je super věc, čtete dále!

Flavors

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Buďte IN! Mějte vlastní webové stránky. Pokud nechcete osobní vizitku, můžete klidně pro­pa­go­vat svůj pro­jekt. Firmu. Hudební sku­pinu. Výmluvy typu, že je to složité nebo že to neu­míte, už neob­stojí, když teď znáte Flavors. A to zna­mená, že znáte recept na vytvo­ření pro­fe­si­o­nální webové pre­zen­tace v něko­lika minutách a bez zna­losti kódování nebo vytvá­ření nějaké ultra­mo­derní grafiky! Dokonce nemu­síte mít obavy ani z obsahu stránek. Flavors je vlastně takový malý zázrak. Udělá za vás úplně všechno a ještě zadarmo!

Visual​.ly

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Jste fanda do info­grafik? Zají­mají vás? Chcete sle­dovat kde, kdo a kdy pub­li­koval něja­kou novou? Tak vyu­žívejte slu­žeb Visually! Pokud něja­kou info­grafiku hle­dáte, je velmi prav­dě­po­dobné, že bude zrovna tam!

About​.me

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Máte kopu růz­ných pro­filů na kopě růz­ných online slu­žeb? Chcete to nějak sjedno­tit do formy osobní vizitky? Založte si účet na About​.me! Sdí­lejte infor­mace o vás na stránce, která je jen o vás!

Lumzy

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Lumzy je online nástroj, který vám umožňuje vytvá­řet funkční návrhy webových stránek nebo aplikací! Vše přímo v pro­hlížeči, žádné zby­tečné složitosti.

Vizify

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete mít někde online svoji vizitku? A chcete být ori­gi­nální? Založte si vlastní Vizify a sdí­lejte základní (i rozší­řené) infor­mace o sobě pomocí inter­ak­tivní info­grafiky. To teď frčí. Pre­zen­tujte se online jako profíci!

Cacoo

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete tvo­řit dia­gramy, vývo­jové dia­gramy nebo třeba wirefra­mes? Cacoo má opravdu kva­litní a funkční edi­tor, který to všechno umí. Navíc umožňuje spo­lu­pra­covat s kolegy a tvo­řit tak doopravdy pro­fe­si­o­nální díla.

Penzu

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Psát si deník je zdravé a pro­spěšné. Pokud jste kdy měli obavy, že je to nebez­pečné, pro­tože vám může deník někdo ukrást a nakouknout do něj, můžete je právě teď odho­dit. Penzu je totiž chráněný hes­lem. A dokud nepro­zra­díte heslo, nemůže se nic stát!

Easel​.ly

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Easel​.ly je grafický edi­tor určený spe­ci­álně pro tvorbu info­grafik přímo v okně vašeho pro­hlížeče. To zna­mená, že pokud máte nápad i data, můžete odho­dit stranou sta­rosti typu „neu­mím dělat grafiku“ nebo „bojím se, že to nebude vypa­dat hezky“!

Infogr​.am

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Vídáte všude možně krásné info­grafiky a chtěli byste si vytvo­řit taky takovou? Říkáte si, že nejste moc dobří v dělání grafiky? Na to je snadná pomoc! Infogram udělá všechnu tu grafickou práci za vás. Vy jen dodáte data!

Nej­čas­tější tagy