Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Pre­zen­tace infor­mací

Pre­zen­tace infor­mací

Nejen pre­zen­tační nástroje, které vyu­ži­jete při předná­šení. Dále také tvorba časových os, blogů, mraků ze slov, webovek, fotogale­rií i zkrá­cených odkazů.

Cove­rit­Live

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Live­blog­ging! Pořá­dáte něja­kou velkou akci, o kte­rou je takový zájem, že se vám pub­likum neve­jde do místnosti? Nebo jste na jednom konci světa a chcete, aby někdo na jeho druhém konci věděl, co se na vaší konfe­renci právě děje? Zkuste blogo­vat. Živě. V pří­mém přenosu!

Blog​.cz

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Máte světu co říct? Fotíte? Tou­žíte se podě­lit se svě­tem o své názory, nápady a rady? Chcete si někam psát dení­ček a nechat ostatní, aby si ho četli a třeba i komen­tovali? Pře­mýš­leli jste, že si založíte vlastní blog? Pokud jste aspoň jednou odpo­vě­děli, že ano, zkuste si založit blog na Blog​.cz!

Dia­gramly

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Dia­gramly je určený k tvo­ření dia­gramů! A to bez něja­kých zapekli­tých složi­tostí. Potře­bujete vytvo­řit nějaký návrh? Myš­len­kovou mapu? Mode­lovat pra­covní pro­ces či vývo­jový dia­gram? S Dia­gramly rychle, velmi jedno­duše a pře­devším pro­fe­si­o­nálně. Přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Bez regis­trace, zcela snadno a dokonce můžete pra­covat spo­lečně s vašimi kolegy i kamarády!

Webnode

(16 — hla­sovalo uživatelů)

Pře­mýš­leli jste někdy nad tím, že byste si vytvo­řili osobní webové stránky? Pro­blém však vidíte v tom, že neu­míte pro­gra­movat a vlastně vůbec netu­šíte, jak na to? Přesně pro vás je tu Webnode! Všechno udělá za vás — vy jen dodáte obsah!

Plurk

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Plurk je nefor­mální soci­ální síť a mik­rob­log v jednom. Něco vás trápí a tak vyšlete do světa plurk. A vaši kama­rádi vám plurk oko­men­tují (poradí, povzbudí, pove­selí). Je to (jako skoro všechny nástroje zde) jedno­duché a navíc v hez­kém hravém kabátku!

Pik­to­chart

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Info­grafiky jsou IN! Buďte taky IN a něja­kou vytvořte. Že je to moc složité? Že jsou na to potřeba spe­ci­ální, drahé nebo složité grafické pro­gramy? Ne a Ne. S Pik­to­chart udě­láte pro­fe­si­o­nální info­grafiku snadno a rychle a ještě přímo v okně prohlížeče.

Flickr

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete s okolním interne­tovým svě­tem sdí­let svoje foto­grafie? Chcete na to jít chytře a pro­fe­si­o­nálně? Vyzkou­šejte Flickr! Jedná se o populární síť, která slouží ke sdí­lení fotek. No prostě Flickr ví jak na věc!

Docs­toc

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete místo, kam můžete nahrát a sdí­let svoje doku­menty? Nebo místo, kde můžete pro­cházet pro­fe­si­o­nální práci ostat­ních, dělat rešerše, zjiš­ťovat infor­mace a být o krok napřed? Docs­toc vám umožňuje zdarma najít pro­fe­si­o­nální doku­menty a vytě­žit z nich co nejvíce!

LiveJ­ournal

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si založit blog a zároveň byste k tomu rádi celou komu­nitu uživa­telů, se kte­rými si můžete poví­dat, vymě­ňovat názory a obo­ha­covat se? Vyzkou­šejte LiveJ­ournal! Jedná se o blogo­vací sys­tém, který je zároveň soci­ální síť!

List​.ly

(1 — hla­sovalo uživatelů)

List​.ly je tvo­řítko seznamů — pře­devším seznamů tvo­řených webovými strán­kami. Navíc umožňuje tyto seznamy sdí­let a jednot­livé položky na nich hodno­tit. Díky tomu můžete od ostat­ních zís­kávat zají­mavou zpětnou vazbu a dozvě­dět se něco o kva­litě a uži­tečnosti jednot­livých položek.

Nej­čas­tější tagy