Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Pre­zen­tace infor­mací

Pre­zen­tace infor­mací

Nejen pre­zen­tační nástroje, které vyu­ži­jete při předná­šení. Dále také tvorba časových os, blogů, mraků ze slov, webovek, fotogale­rií i zkrá­cených odkazů.

Sli­de­Share

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Sli­de­Share je místo, kam můžete nahrát své pre­zen­tace, letáky, návody, brožury a podobně. Pro­fe­si­o­nálně a poho­dlně je tak zpřístupnit nejširšímu okolí.

Wor­dI­tOut

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete rychle vytvo­řit word cloud („mrak slov“)? Nechcete se regis­trovat a chcete si ho pěkně stáh­nout a uložit na svůj počí­tač? Tak přesně pro vás je tu WordItOut!

InVi­sion

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chys­táte se tvo­řit webové stránky? Potře­bujete vědět, jak budou vypa­dat a hlavně fungo­vat? InVi­sion je unikátní nástroj, který vás nechá vytvo­řit plně inter­ak­tivní návrh webové stránky. A to přímo v okně prohlížeče!

Vimeo

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Vimeo je online služba, která slouží pro sdí­lení videa. Při­jdete, nahrajete, sdí­líte, komen­tujete či při­dáváte do svých sbí­rek. Pokud se chcete jen kochat a sle­dovat veřejná videa, nic (regis­trace) vám v tom bránit nebude.

Sli­de­Rocket

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Sli­de­Rocket je populární nástroj určený pro tvorbu pre­zen­tací přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Jedná se o velmi pro­fe­si­o­nální nástroj, který plně nahradí (a možná i pře­koná) PowerPoint!

Tum­blr

(5 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vlastní blog a pře­mýš­líte, která blogo­vací služba by pro vás byla nej­vý­hodnější? Tak vyzkou­šejte Tum­blr — je snadný na ovlá­dání a při­tom má obrov­ské množ­ství funkcí, které umožňují „ušít“ si blog přímo na míru.

Mocking­bird

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Mocking­bird je online služba, která umožňuje přímo v okně pro­hlížeče tvo­řit návrhy webových stránek — tzv. wireframes.

Trick​.ly

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Trick​.ly je jedno­duché online zkra­covátko, které umožňuje vytvo­řený odkaz chránit pomocí hesla nebo otázky.

Gliffy

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Gliffy je online nástroj pro tvorbu růz­ných dia­gramů a grafů. Tím jeho vyu­žití ale nekončí — můžete v něm tvo­řit i wireframy pro webové stránky či plány a nákresy domů.

Sto­rify

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete zdoku­men­tovat něja­kou udá­lost, která pro­běhla na soci­álních sítích? Nebo chcete jen posklá­dat určité pří­spěvky dohro­mady a vyprávět tak nějaký pří­běh? Pak vyzkou­šejte Sto­rify, jedná se o velmi rych­lou cestu, jak vytvo­řit vlastní pří­běh z pří­spěvků na soci­álních sítích a dalších online službách.

Nej­čas­tější tagy