Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Pre­zen­tace infor­mací

Pre­zen­tace infor­mací

Nejen pre­zen­tační nástroje, které vyu­ži­jete při předná­šení. Dále také tvorba časových os, blogů, mraků ze slov, webovek, fotogale­rií i zkrá­cených odkazů.

SoundCloud

(6 — hla­sovalo uživatelů)

SoundCloud je online hudební/​zvuková soci­ální síť. Můžete sem nahrát vlastní hudební tvorbu a aktivne ji sdí­let se svými fanoušky. V případě, že jste „jen“ milovníci hudby, nic nebrání jejímu volnému posle­chu a následnému stahování.

Pro­jeqt

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Pro­jeqt je unikátní nástroj, který umožňuje tvorbu netra­dičních pre­zen­tací. A to pomocí vytvá­ření jednot­livých slidů a jejich růz­ného řazení a seskupování.

Sli­destaxx

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Sli­destaxx je poněkud netra­dičně fungu­jící nástroj pro vytvá­ření pre­zen­tací v online pro­středí. Snadno a rychle s ním vytvo­říte poutavou pre­zen­taci, která bude sesklá­dána z jinde pub­li­kovaných materiálů.

Linkasa

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Doda­tečná edi­tace odkazu? Náhle­dová stránka cílové URL adresy? Linkasa je pří­jemné a snadno pou­ži­telné zkra­covátko URL adres, které právě těmito funk­cemi disponuje.

Reel

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Reel je šikovný a snadno ovla­da­telný nástroj, který v prvé řadě umožňuje vytvo­ření pre­zen­tace. Dále vám i pomůže s jejím následným sdí­lením či vklá­daním do stránek pomocí jedno­duchého kódu.

Glogs­ter

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Glogs­ter umožňuje vytvo­řit super postery, letáčky, pla­kátky… poměrně pro­fe­si­o­nálně, hodně poho­dlně a velmi rychle!

Paper​.li

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vydávat vlastní noviny nebo jen najít způ­sob, jak utří­dit množ­ství obsahu, které vás na soci­álních sítích obklopuje? Vyzkou­šejte Paper​.li. Splní vám obě přání.

FlipSnack

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si z PDF sou­boru rychle a snadno vytvo­řit vizuálně pří­jemnou online knihu, kte­rou můžete pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do růz­ných webových stránek a jedno­duše ji sdí­let? Pak vyzkou­šejte FlipSnack! Je to přesně to, co hledáte!

Pre​sent​.me

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Více konfe­rencí v jeden den, kde chcete předná­šet? Nechcete nikoho ochu­dit o svá moudra, názory a famózní řeč? Tak jste právě našli nástroj, který to vyřeší za vás! Poskytne vám místo, kam můžete nahrát svoji pre­zen­taci včetně komen­táře tak, aby již nebyla vyloženě nutná vaše pří­tom­nost při jejím prohlížení.

Fig­ment

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte hezký nástroj, který vám umožní pub­li­kovat vaše lite­rární díla? Hle­dáte soci­ální síť pro spi­sova­tele a milovníky čtení? Fig­ment! Fig­ment je odpověď!

Nej­čas­tější tagy