Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Pre­zen­tace infor­mací

Pre­zen­tace infor­mací

Nejen pre­zen­tační nástroje, které vyu­ži­jete při předná­šení. Dále také tvorba časových os, blogů, mraků ze slov, webovek, fotogale­rií i zkrá­cených odkazů.

Empressr

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Empressr je další z řady online nástrojů, které tvoří pre­zen­tace. Je však opravdu plno­hodnotnou náhražkou velkých komerčních pro­gramů pro tvorbu prezentací.

Bounce

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Bounce je nástroj, který umožňuje vytvá­ření zpětné vazby o webových strán­kách. Můžete jej rovněž vyu­žít ke sdí­lení a tvorbě nových nápadů a inovací!

Edocr

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte pro­fe­si­o­nální mís­tečko, kam můžete uložit svoje doku­menty tak, aby byly pří­stupné a byla u nich jedno­duché pro­pa­gace? Tak pak se vám o ně svě­tově postará Edocr!

Blogger

(5 — hla­sovalo uživatelů)

Blogger je nástroj od Google, který vám umožňuje vést (založit a spravovat) vlastní blog. Pokud tedy máte chuť psát a dělit se o to se svě­tem. Blogger vám poskytne vše, co k tomu potřebujete.

Dai­leez

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Dai­leez je online dení­ček, do kte­rého svůj den popi­sujete pomocí iko­nek! Jedno­duše je naklikáte a pokud vydržíte dělat do deníčku záznamy delší dobu, můžete ve svých sta­tis­ti­kách sle­dovat, jaké činnosti a nálady ve vašich dnech převažují.

750 Words

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte online místo, kde byste si mohli vést skrytý online dení­ček? Nebo pro­stor, kde byste dostali jen prázdnou stránku a mohli si na ni každý den napsat, co se vám zrovna honí v hlavě? Tak přesně pro vás je tady online nástroj 750 Words! Jedná se o online dení­ček, který je založen na sepsání 750 slov denně.

Cite­bite

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Cite­bite je jedno­duchý nástroj, který slouží pro vytvá­ření odkazů na urči­tou část textu, která se nachází na nějaké webové stránce.

280daily

(0 — hla­sovalo uživatelů)

280daily je online sou­kromý deník, ve kte­rém můžete popsat každý den maxi­málně v 280 zna­cích (jedná se tedy asi o 50 slov). Může se to zdát málo, ale takové ome­zení vás nutí vybrat ze svého dne jen to pod­statné a navíc zlepšuje schopnost přesného vyjadřování.

Calaméo

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte místo, kam nahrát své doku­menty? Chcete je poho­dlně sdí­let a mít k nim vždy pří­stup? Tak vyzkou­šejte Calaméo! Je to platforma určená pro pub­li­kování doku­mentů, kte­rým se dostane nad­stan­dardní péče a hez­kého kabátku.

Tiki-​Toki

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si vytvo­řit krásnou časovou osu? Tiki-​Toki to umí přímo učebni­cově! Jedná se totiž o bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření inter­ak­tivních časových os (takzvaných „timelines“).

Nej­čas­tější tagy