Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Bit​.ly

(7 — hla­sovalo uživatelů)

Bit​.ly je bez­platný online nástroj pro zkra­cování URL adres a zálož­kování zají­mavých webových stránek. Auto­ma­ticky gene­ruje sta­tis­tiky návštěvnosti zkrá­cených odkazů a nabízí velmi líbivé grafické zpra­cování, které kom­bi­nuje se snadným používáním.

K čemu Bit​.ly je a na co jej můžete pou­žít?
Bit​.ly je bez­platný online nástroj, který se pou­žívá ke zkra­cování pří­liš dlouhých a nevzhledných URL adres a také pro bookmarking (zálož­kování) webových zdrojů.

Zkrá­cené URL adresy můžete vyu­žít například pro sdí­lení odkazů na soci­álních sítích nebo do růz­ných dis­kuzí či e-​mailů, jelikož pří­liš dlouhé odkazy (klidně na něko­lik řádků) nevy­pa­dají pří­liš vzhledně, zabí­rají mnoho místa a nemusí vždy správně fungovat.

Pokud pat­říte k lidem, kteří nalez­nou zají­mavou webovou stránku a prostě ji „chytnou a pře­su­nou do lišty v pro­hlížeči“, bude vám bit​.ly uži­tečný i ke správě vašich online zdrojů.

Bit​.ly: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s Bit​.ly je velmi snadná. Do pole vpravo nahoře jedno­duše zadáte URL adresu, kte­rou chcete zkrá­tit. Ihned poté je vygene­rován zkrá­cený odkaz, který můžete sdí­let. Gene­rovaná zkrá­cená adresa je náhodný shluk pís­men, ale po vytvo­ření máte možnost jej upravit.

Pro pří­jem­nější práci s nástro­jem si do lišty v pro­hlížeči můžete pře­su­nout tla­čítko „bitmark“, na které kliknete vždy, když se budete nacházet na stránce, kte­rou chcete založit nebo sdílet.

Všechny vytvo­řené odkazy jsou samo­zřejmě uklá­dány a lze je zpětně pro­cházet. Navíc je můžete shlu­kovat do „bundles“ — tedy do balíčků (například sou­vi­se­jící odkazy dáte do jednoho balíčku). Balíčky můžete také sdí­let s okolním svě­tem a dokonce na jejich tvorbě spo­lu­pra­covat s kolegy a kama­rády!

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je velmi rychlá — zadáváte pouze uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Účet si můžete vytvo­řit při­hlá­šením přes soci­ální sítě Twit­ter nebo Face­book.

Komu je Bit​.ly určen?
Bit​.ly nabízí kompletní zkra­covací služby, včetně sta­tis­tik návštěvnosti jednot­livých odkazů. Dále nabízí možnost správy online zdrojů a jejich poho­dlné sdílení.

Bit​.ly tedy lze dopo­ru­čit kaž­dému jedinci pohybu­jí­címu se v online pro­středí. Bit​.ly pomůže přívě­tivěji a jedno­duše sdí­let infor­mace a doku­menty s dalšími lidmi, ať už pro zábavu nebo kvůli pra­covní náplni.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Bit​.ly je zcela zdarma.

Bit​.ly v bodech

  • zkra­covátko
  • snadné ovlá­dání
  • sta­tis­tiky vytvo­řených odkazů
  • uklá­dání a správa vašich webových zdrojů
  • hezké grafické zpracování
Název Bit​.ly
WWW http://​bitly​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy