Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Gliffy

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Gliffy je online nástroj pro tvorbu růz­ných dia­gramů a grafů. Tím jeho vyu­žití ale nekončí — můžete v něm tvo­řit i wireframy pro webové stránky či plány a nákresy domů.

K čemu Gliffy je a na co jej můžete pou­žít?
Gliffy je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě nej­růz­nějších dia­gramů a grafů.

Vytvo­řit wireframy pro webové stránky, plány a nákresy domů či uživa­tel­ského roz­hraní roz­hodně není žádný pro­blém. Poradí si i s Vennovými dia­gramy a tvor­bou SWOT ana­lýz!

Gliffy: pra­covní pro­středí a práce v něm
I když je Gliffy poměrně obsáhlý a pro­pra­covaný nástroj, je práce v něm snadná a návodná. V prvním kroku vlastní tvorby si vybe­rete buď čistý list nebo předpři­pra­venou šablonu (různé šablony dia­gramů, flow­chartů a wireframů). Poté se dostáváte přímo do edi­toru a můžete začít tvo­řit vlastní grafy (dia­gramy, návrhy či coko­liv potře­bujete) nebo upravíte šablonu, kte­rou jste si zvo­lili.

Gliffy obsahuje velkou kni­hovnu prvků, které můžete při tvorbě svých dia­gramů pou­žívat. Pokud s nimi nejste spoko­jeni, můžete si jedno­duše nahrát vlastní obrázky.

Toto vše můžete dělat bez regis­trace. Pokud potře­bujete výsle­dek své práce uložit nebo sdí­let, musíte se regis­trovat. Po regis­traci můžete vytvo­řené dílo uložit do svého počí­tače ve formě vek­to­rové grafiky (SVG) nebo jako obrázek (JPEG nebo GIF).

Vlastní edi­tor je vytvo­řený v Adobe Flash, což nemusí vyhovovat všem uživa­te­lům, pře­devším kvůli hard­wa­rové náročnosti.

Regis­trace a její pod­mínky
Do regis­trace zadáváte pouze e-​mailovou adresu, heslo a uživa­tel­ské jméno.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Základní verze je zdarma. Můžete v ní však vytvo­řit pouze 5 dia­gramů o cel­kové velikosti 2 MB.

Pokud chcete od nástroje víc, můžete si kou­pit verzi Stan­dard za $4.95 měsíčně, která nabízí vytvo­ření až 200 dia­gramů o cel­kové velikosti do 200MB, možnost spo­lu­práce s kolegy a také možnost nasta­vení sou­kromí. Pokud chcete neo­me­zené množ­ství dia­gramů i místa pro jejich uklá­dání, můžete si za $9.95 měsíčně kou­pit verzi Pro.

Gliffy v bodech

  • tvorba nej­růz­nějších grafů, dia­gramů, návrhů uživa­tel­ského rozhraní
  • velké množ­ství pře­dem vytvo­řených šablon
  • základní verze zdarma
  • edi­tor je vytvo­řený v Adobe Flash
  • velká knihovna prvků pro tvorbu diagramů
Název Gliffy
WWW http://​www​.gliffy​.com
Cena Zdarma /​$4.95/ $9.95
Náročnost Středně náročný
Čeština Ano
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy