Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Mockingbird

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Mocking­bird je online služba, která umožňuje přímo v okně pro­hlížeče tvo­řit návrhy webových stránek — tzv. wireframes.

K čemu Mocking­bird je a na co jej můžete pou­žít?
Mocking­bird je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží pro vytvá­ření návrhů webových stránek přímo v okně prohlížeče.

Jednot­livé návrhy můžete poho­dlně sdí­let pomocí sta­tického URL odkazu a také na nich spo­lu­pra­covat s dalšími kolegy. Mocking­bird umožňuje vytvo­ření opravdu pro­fe­si­o­nálního a komplexního návrhu.

Mocking­bird: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pra­covní pro­středí nástroje je velmi pře­hledné a intui­tivní. Na hlavní straně kliknete na žluté tla­čítko „Try it now.” a tím se dostanete přímo do edi­toru. Vlevo se nachází menu, pomocí kte­rého wireframe tvo­říte. Vpravo je pra­covní plo­cha, na které wireframe vzniká. Pomocí horního menu můžete měnit umís­tění (pořadí) jednot­livých kompo­nent, edi­tovat texty nebo svůj pro­jekt uklá­dat a sdí­let.

V levém menu nahoře jsou stránky a jednot­livé pod­stránky. Mezi nimi se můžete pře­pínat a postupně je tvo­řit. V Mocking­bi­rdu může vzniknout celý web, a to včetně vzá­jemné pro­vázanosti jednot­livých stránek. Pod nabídkou pod­stránek nalez­nete nabídku „stavebních sou­čás­tek” vašeho wireframe.

Jsou to jednot­livé útvary, které k návrhu potře­bujete — obrysy, tla­čítka, posuvníky či tex­tová pole. Dále jsou zde ikonky pro soci­ální sdí­lení, navigace, odkazy a pole pro obrázky a další obsah. Každý útvar, který chcete umís­tit do pra­covní plo­chy pomocí myši snadno pře­táh­nete a umís­títe na poža­dované místo. Následně samo­zřejmě můžete edi­tovat jeho velikost i umís­tění.

Po uložení pro­jektu jej stačí nasdí­let svým kolegům a pokra­čovat v práci spolu s nimi. Svůj pro­jekt si můžete také uložit do počí­tače, a to ve for­mátu PNG nebo PDF.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žití bez uklá­dání nebo spo­lu­práce není nutné se regis­trovat. Pokud tedy potře­bujete jen rychle něco načrtnout („jen tak pro před­stavu”), regis­trovat se nemu­síte. Pokud však chcete nástroj plně vyu­žívat (uklá­dat, spo­lu­pra­covat s kolegy), je regis­trace nutná. Zadáváte pouze e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Můžete si vybrat celkem z pěti verzí. První je zdarma a nabízí pouze možnost vytvo­řit si jeden pro­jekt o maxi­mální velikosti 10 stránek. Spo­lu­pra­covat na něm mohou pouze dva uživa­telé.
Pla­cené verze jsou následující:

  1. Per­so­nal ($9 za měsíc) — 2 aktivní pro­jekty a možnost archivovat si tolik pro­jektů, kolik chcete, neli­mi­tované množ­ství stránek a stejně tak neli­mi­tované množ­ství spolupracovníků.
  2. Team ($20 za měsíc) — 10 aktivních pro­jektů a opět neo­me­zené archivování, počet stránek i spolupracovníků.
  3. Pro ($40 za měsíc) — 25 aktivních pro­jektů a opět neo­me­zené archivování, počet stránek i spolupracovníků.
  4. Unli­mi­ted ($85 za měsíc) — neo­me­zené množ­ství aktivních pro­jektů, stejně tak neo­me­zené archivování, počet stránek i spolupracovníků.

Mocking­bird v bodech

  • online nástroj pro návrh webových stránek
  • pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící wireframy
  • základní verze zdarma
  • 4 pla­cené verze
Název Mocking­bird
WWW https://​gomocking​bird​.com
Cena Zdarma /​$9 /​$20 /​$40 /$85
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy