Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Prezi

(11 — hla­sovalo uživatelů)

Prezi je online zdarma nástroj pro vytvá­ření netra­dičních a dyna­mických fla­shových pre­zen­tací. Práce s ním je velmi snadná a intui­tivní. Oproti „kla­sickému“ Powerpointu je roz­díl v tom, že v Prezi nejsou vytvá­řeny jednot­livé slidy, ale jakási kompletní mapa celé pre­zen­tace, po které se pouze plynule pře­misťujete a při­bli­žujete nebo oddalujete jednot­livé její části. Dokonce i ve 3D!

K čemu Prezi je a na co jej můžete pou­žít?
Prezi je online bez­platný nástroj pro vytvá­ření netra­dičních a velmi dyna­mických mul­ti­me­di­álních pre­zen­tací, který je vytvo­řený v Adobe Flash. Zají­mavá pre­zen­tace je zákla­dem úspěšného předná­še­jí­cího! Nevě­říte? Zkuste Prezi a uvi­díte sami. Dvojná­sobné ovace!

Prezi: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pro práci s Prezi se musí uživa­tel zaregis­trovat. Vlastní tvorba pre­zen­tace je velmi nená­ročná a intui­tivní. Na strán­kách Prezi se také nachází velmi dobře udě­laná videa, která ukazují uživa­te­lům, jak s Prezi pra­covat.

Pre­zen­taci tvo­říte tak, že si v prvním kroku vybe­rete již před­vy­tvo­řenou šablonu nebo práz­nou pre­zen­taci. Poté vklá­dáte text, obrázky, videa nebo ani­mace přes menu v horní části obrazovky. Oproti „kla­sickému“ Powerpointu netvo­říte jednot­livé slidy, ale jakousi velkou mapu, po které pak vyzna­číte cestu a plynule po ní ces­tujete, případně při­bli­žujete nebo oddalujete pub­liku jednot­livé její části.

Nevý­ho­dou Prezi se může stát právě dyna­mičnost pre­zen­tací; ta může být někdy pro pub­likum až nepří­jemná. Dále to může být také sku­tečnost, že Prezi je vytvo­řené v Adobe Flash – u někte­rých počí­tačů to může být pro­blé­mem, stejně jako poměrně velká velikost výsledného sou­boru s pre­zen­tací.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je zdarma a uživa­tel zís­kává k dis­po­zici 100MB úložného pro­storu. Možnost vytvá­řet pre­zen­tace online a dále její následné stažení, aby ji bylo možno pre­zen­tovat offline. V takové pre­zen­taci je ovšem vždy pří­tomno reklamní logo Prezi. Do regis­trace zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se také můžete pomocí soci­ální sítě Face­book.

Pokud jste stu­dent nebo uči­tel, můžete si založit spe­ci­ální účet. Do tohoto typu účtu se musíte při­hlá­sit univerzit­ním e-​mailem.

V čem je Prezi jiný, než jemu podobné nástroje?
Prezi nepracuje s jednot­livými slidy, jako většina jiných nástrojů určených pro tvorbu pre­zen­tací. Jedná se totiž o velké plátno, které pokla­dete obsahem a následně vyzna­číte cestu, jak se mají jednot­livé části zob­razovat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Základní verze Prezi je zcela zdarma. Pokud však oče­káváte více, můžete si vybrat ze dvou pla­cených verzí. První je verze „Enjoy“ ($59 za rok), ve které je navýšena kapa­cita úložného pro­storu (na 500MB) a při­dána možnost offline pre­zen­tace již bez reklamního Prezi loga spolu s možností, aby uživa­te­lem vytvo­řené pre­zen­tace nebyly veřejné.

Další možností je verze „Pro“ ($159 za rok). Oproti verzi „Enjoy“ má uživa­tel k dis­po­zici 2000MB úložného pro­storu a možnost vyu­žívání Prezi offline – v před­cho­zích verzích je nutno pre­zen­taci tvo­řit vždy online.

Pokud jste stu­dent nebo uči­tel, můžete si založit spe­ci­ální účet. Jedná se o takzvanou „Edu Enjoy“ verzi – která je zcela zdarma (jinak je shodná s „Enjoy“ verzí) a „Edu Pro“ verzi (opět shodná s „Pro“ verzí) za $59 za rok.

Prezi v bodech

  • netra­diční pre­zen­tační nástroj
  • kre­a­tivní a neo­mezu­jicí pro­středí nástroje
  • vyu­žití i pro storytelling
  • podpora mul­ti­me­di­álních prvků
Název Prezi
WWW http://​prezi​.com/
Cena Zdarma /​$59 /​$159
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy