Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

InVision

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chys­táte se tvo­řit webové stránky? Potře­bujete vědět, jak budou vypa­dat a hlavně fungo­vat? InVi­sion je unikátní nástroj, který vás nechá vytvo­řit plně inter­ak­tivní návrh webové stránky. A to přímo v okně prohlížeče!

K čemu InVi­sion je a na co jej můžete pou­žít?
Díky InVi­sion uvi­díte, jak budou stránky v budoucnu vypa­dat a hlavně jak budou fungo­vat. Na co může uživa­tel kli­kat a jaké akce budou po kliknutí násle­dovat. Umožněna je také spo­lu­práce s kolegy a kama­rády!

InVi­sion: pra­covní pro­středí a práce v něm
Vše se ode­hrává přímo v pro­hlížeči, takže si můžete být jistí, že nejde o nic složi­tého. V prvním kroku musíte do nástroje nahrát obrázky (snímky) jednot­livých stránek. InVi­sion netvoří návrhy (design) jednot­livých stránek, ale pouze ukazuje funkčnost a pro­vázanost jednot­livých, již pře­dem vytvo­řených, stránek!

Jakmile máte všechny obrázky nahrané, můžete je začít spo­jovat a pro­vazovat. Důležité je mít všechny obrázky dobře pojmenované, aby je podle daného jména šlo identifikovat.

Každý obrázek si roz­kliknete a dole v menu kliknete na „Build“ a poté tahem myši ozna­číte na obrázku oblast, která má být něja­kým způ­so­bem aktivní (například tla­čítko pro regis­traci). Poté ze seznamu vybe­rete, na kte­rou stránku má tla­čítko vést (proto je důležité mít jednot­livé obrázky dobře pojmenované). Přes tla­čítko „Com­ments“, v dolním menu, lze při­dávat komen­táře. V obrázku kliknete přímo na místo, ke kte­rému se váš komen­tář váže. Kolegy a spo­lu­pra­covníky můžete při­dávat pomocí jejich e-​mailových adres.

Když máte celou práci hotovu (jednot­livé obrázky stránek jsou pro­vázané), můžete své dílo jedno­duše sdí­let tes­te­rům, kteří se pro pro­hlížení nemusí regis­trovat. Máte možnost upravit nasta­vení komen­tářů pro tes­tery a pak už jen pošlete gene­rovaný odkaz, který lze voli­telně chránit pomocí hesla.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Ihned poté můžete s nástro­jem začít pra­covat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
InVi­sion je v základní verzi zdarma. Můžete nahrávat neo­me­zený počet snímků (obrázků) a stejně tak můžete mít neo­me­zený počet spo­lu­pra­covníků. Ome­zen je počet pro­jektů — můžete mít pouze 2 aktivní.

Dále jsou v nabídce dvě pla­cené verze. Pro­fes­si­o­nalStu­dio. Pro­fes­si­o­nal za $25 měsíčně nabízí 5 aktivních pro­jektů a Stu­dio za $75 měsíčně až 20 aktivních pro­jektů. Aktivní pro­jekt zna­mená, že na něm aktuálně pracujete. Pro­jekty můžete archivovat a pak se mezi aktivní nepo­čítá. Na archivovaných nelze (až do jejich obno­vení) pracovat.

InVi­sion v bodech

  • tvorba inter­ak­tivního návrhu webových stránek
  • základní verze zdarma a plně použitelná
  • musíte mít hotové obrázky jednot­livých stránek
  • nutná regis­trace
  • možnost zakou­pit pla­cenou verzi
Název InVi­sion
WWW http://​www​.invi​si​o​napp​.com/
Cena Zdarma /​$25 /​$75
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy