Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

SlideShare

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Sli­de­Share je místo, kam můžete nahrát své pre­zen­tace, letáky, návody, brožury a podobně. Pro­fe­si­o­nálně a poho­dlně je tak zpřístupnit nejširšímu okolí.

K čemu Sli­de­Share je a na co jej můžete pou­žít?
Sli­de­Share můžete pou­žívat ke sdí­lení svých vlast­ních pre­zen­tací nebo pro mar­ke­tingové účely svého pro­jektu či firmy. Nástroj můžete také pou­žívat „pasivně”. Tedy nic nebu­dete nahrávat a budete pouze pro­cházet již nahrané pre­zen­tace a necháte se inspi­rovat nebo vzdě­lávat.

Sli­de­Share: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je trivi­ální. Prostě kliknete na tla­čítko „Upload” a vybe­rete sou­bor, který chcete nahrát. Pojmenujete ho, při­dáte krátký popi­sek, vybe­rete katego­rii, do které spadá a také dodáte tagy. Maxi­mální velikost nahrávaného sou­boru v nepla­cené verzi je 10MB.

Podpo­rované for­máty pro pre­zen­tace: PDF, PPT, PPS, PPTX, PPSX, POT, ODP, KEYZIP.

Podpo­rované for­máty pro doku­menty: PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS, TXT, CSV a Apple iWork Pages.

Nahrané pre­zen­tace můžete také stahovat a uklá­dat do svého počí­tače, sdí­let po soci­álních sítích nebo je pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek. Sli­de­Share umožňuje i inter­akci s ostat­ními uživa­teli. To zna­mená, že můžete pre­zen­tace komen­tovat (pokud je to povo­leno) nebo sle­dovat jiné uživa­tele a mít tak vždy nejnovější infor­mace.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro aktivní pou­žívání je nutné se regis­trovat. Zadáváte uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Základní verze je zcela zdarma. Její funkce jsou však ome­zené. Například velikost nahrávaného sou­boru může být maxi­málně 10MB. Pokud chcete Sli­de­Share pou­žívat na pro­fe­si­o­nálnější úrovni, můžete si vybrat jednu ze tří pla­cených verzí.

První u nich je Silver ($19 měsíčně) která umožňuje nahrávat sou­bory o velikosti až 300MB, nasta­vení jejich sou­kromí, větší možnosti nasta­vení účtu, ome­zení reklam i možnost nahrávat měsíčně až 10 videí.

Druhou pla­cenou verzí je verze Gold ($49 měsíčně), která oproti Silver navíc při­náší opět větší možnost nastavování, ome­zení reklamy, nahrání až 20 videí měsíčně. Poslední verzí je Pla­ti­num ($249 měsíčně), která při­náší další vylepšení v nasta­vení, neo­me­zené nahrávání videí a další možnosti.

Sli­de­Share v bodech

  • sdí­lení dokumentů
  • základní verze zdarma
  • obrov­ská sbírka zají­mavých prezentací
  • můžete se sami vzdě­lávat a pro­cházet zají­mavá témata
Název Sli­de­Share
WWW http://​www​.sli​de​share​.net/
Cena Zdarma /​$19 /​$49 /​$249
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy