Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

List​.ly

(1 — hla­sovalo uživatelů)

List​.ly je tvo­řítko seznamů — pře­devším seznamů tvo­řených webovými strán­kami. Navíc umožňuje tyto seznamy sdí­let a jednot­livé položky na nich hodno­tit. Díky tomu můžete od ostat­ních zís­kávat zají­mavou zpětnou vazbu a dozvě­dět se něco o kva­litě a uži­tečnosti jednot­livých položek.

K čemu List​.ly je a na co jej můžete pou­žít?
List​.ly vám umožní vytvá­řet seznamy (pře­devším) webových odkazů. Do seznamu můžete ale při­dávat i prostý text. Hlavní výho­dou je sdí­lení seznamu s oko­lím, které s ním může pra­covat — buď při­dávat vlastní odkazy a nebo hodno­tit odkazy již vložené. Hodno­cení odkazů lze skvěle vyu­žívat — například pokud máte list s odkazy na odborné články, recepty nebo třeba tématy na nové nástroje, které mají být při­dány do katalogu. Díky hodno­cení ostat­ních můžete vidět uži­tečnost nebo zají­mavost jednot­livých položek.

List​.ly samo­zřejmě umožňuje inter­a­go­vat s ostat­ními uživa­teli (kromě již zmíněného hodno­cení položek). Můžete sle­dovat (follow) činnost ostat­ních uživa­telů nebo jen jednot­livých seznamů. Seznamy můžete komen­tovat a pokud to stvo­ři­tel listu dovo­lil, můžete ho edi­tovat a při­dávat nové položky. Zají­mavé je i pro­hle­dávání již vytvo­řených seznamů. Můžete nalézt hodně zají­mavých a inspi­ra­tivních infor­mací.

List​.ly: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je nad­míru snadná. Nahoře kliknete na „New list“, který následně pojmenujete, při­dáte krátký popis, tagy, obrázek a můžete také povo­lit nebo zakázat komen­táře a mode­rování nových položek na list. Jelikož List​.ly ope­ruje pře­devším s webovými strán­kami, je vhodné (a časově úsporné), abyste si do nástro­jové lišty svého pro­hlížeče pře­táhli zálož­kovací tla­čítko (které je k dis­po­zici na horní liště List​.ly).

Když pak narazíte na stránku, kte­rou si chcete při­dat do něja­kého listu, jedno­duše na tla­čítko kliknete a otevře se vám okno, do kte­rého zadáte upřesňu­jící infor­mace — jméno položky, její popis, tagy a také list, do kte­rého patří. Do seznamu však můžete položky při­dávat i manuálně. Buď zadáte přímo URL adresu a v dalším kroku doplníte popi­sek, obrázek, tagy nebo zadáváte prostý text. Ten opět doplníte popi­sem a tagy. Vytvo­řený list můžete také komen­tovat, pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek a sdí­let ho do soci­álních sítí.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se regis­trovat. Regis­trace pro­bíhá pouze při­hlá­šením přes službu Twit­ter nebo Face­book. „Kla­sická“ regis­trace s for­mulá­řem umožněna není.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
List​.ly je zcela zdarma

List​.ly v bodech

  • online nástroj pro tvorbu seznamů
  • spo­lutvorba seznamů s ostatními
  • zcela zdarma
  • regis­trace pouze přes Twit­ter nebo Facebook
  • umožňuje zís­kávat zpětnou vazbu
Název List​.ly
WWW http://​list​.ly/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy