Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Docstoc

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete místo, kam můžete nahrát a sdí­let svoje doku­menty? Nebo místo, kde můžete pro­cházet pro­fe­si­o­nální práci ostat­ních, dělat rešerše, zjiš­ťovat infor­mace a být o krok napřed? Docs­toc vám umožňuje zdarma najít pro­fe­si­o­nální doku­menty a vytě­žit z nich co nejvíce!

K čemu Docs­toc je a na co jej můžete pou­žít?
Docs­toc umožňuje sdí­let pro­fe­si­o­nální a busi­ness doku­menty, ale také pro­cházet ty, které nahrál někdo jiný.

Všechny mate­ri­ály jsou pře­hledně řazené do katego­rií (právo, obchod, finance, tech­no­logie, vzdě­lávání, práce a kari­éra, daně, životní styl, umění nebo nemovi­tosti a mnoho dalších). Jedno­duše si můžete vyhle­dat, co vás zajímá — v jakém oboru se chcete nechat inspi­rovat, vzdě­lat a pou­čit.

Docs­toc vám umožní vaše doku­menty nahrát, uskladnit, ale také je i pro­dávat a vydě­lávat na nich peníze. Nahrané doku­menty můžete pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek nebo je sdí­let pomocí e-​mailu.

Docs­toc: pra­covní pro­středí a práce v něm
Samotná práce s nástro­jem je velmi všední, nemáte se čeho děsit. Pokud chcete pouze pro­cházet již nahrané doku­menty, jedno­duše pro navigaci pou­žijte pře­dem vytvo­řené katego­rie nebo vyhle­dávání. Každý doku­ment můžete sdí­let do soci­álních sítí a také si o něm pře­číst základní infor­mace, jako je autor (nebo ten, kdo doku­ment sdílí, katego­rii, tagy, počet shlédnutí, datum vložení, jazyk a počet stran). Doku­menty můžete zob­razit přímo v pro­hlížeči, ale pokud si je chcete uložit do počí­tače nebo vytisknout, musíte se při­hlá­sit.

Nahrát nějaký svůj vlastní doku­ment lze ovšem až po při­hlá­šení. Poté kliknete v horním menu na tla­čítko „Upload“ a vybe­rete doku­menty, které chcete nahrát.

Podpo­rované for­máty jsou PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, RTF. Potom co se doku­ment nahraje, zadáte mu název, zařa­díte ho do katego­rie, při­dáte tagy případně popis, zařazení do složky nebo licenční pod­mínky. Také určíte, zda je doku­ment veřejný nebo sou­kromý. A poté ho pub­li­kujete. Vámi vložené doku­menty můžete také kdyko­liv bez pro­blémů smazat.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro „pasivní“ pou­žívání se nemu­síte regis­trovat — obsah můžete pro­cházet a pro­hlížet i bez registrace.

Pokud chcete vyu­žívat více možností, které nástroj nabízí (jako je například nahrávání vlast­ních doku­mentů), je regis­trace nutná. Zadáváte do ní uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Docs­toc je zcela zdarma, nabízí však i pla­cenou verzi, která je svým obsahem a funk­cemi zamě­řená spíše na podni­ka­tele a podniky.

Možnosti, které pla­cené verze nabízí a také jejich cenu si můžete pro­hlédnout na obrázku.

Docs­toc v bodech

  • online úložiště dokumentů
  • jedno­duché, rychlé, profesionální
  • základní verze zdarma
  • bez regis­trace si můžete doku­menty pro­cházet a pročítat
Název Docs­toc
WWW http://​www​.docs​toc​.com/
Cena Zdarma /​$9.95 /​$14.95 /​$19.95
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy