Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Piktochart

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Info­grafiky jsou IN! Buďte taky IN a něja­kou vytvořte. Že je to moc složité? Že jsou na to potřeba spe­ci­ální, drahé nebo složité grafické pro­gramy? Ne a Ne. S Pik­to­chart udě­láte pro­fe­si­o­nální info­grafiku snadno a rychle a ještě přímo v okně prohlížeče.

K čemu Pik­to­chart je a na co jej můžete pou­žít?
Pik­to­chart je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě info­grafik přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Info­grafika je velmi trendy způ­sob, jak pub­li­kovat infor­mace v grafické podobě.

Pokud je dobře a pře­hledně udě­laná, upoutá pozornost a předá uživa­teli ty nej­pod­statnější infor­mace. Jelikož nejde o nějaký ošk­livý (dlouhý, nepře­hledný, děsivý, odrazu­jící, …) a nudný kus textu, můžete ji klidně pou­žít jako ozdobný pla­kát na stěnu. U pub­lika zaru­čeně zabo­dujete!

Pik­to­chart: pra­covní pro­středí a práce v něm
Je to jako vařit instantní polévku. Jen místo vody při­dáváte infor­mace. Po při­hlá­šení si můžete ihned vybrat základní šablonu, která se nej­lépe hodí pro zpra­cování vašeho info­grafi­kového tématu. Hned po výběru se spustí edi­tor (který je vytvo­řený v Adobe Flash) a můžete začít šablonu upravovat pomocí levého menu.

V menu máte zob­razeny 3 kroky, které musíte absolvovat pro zdárné vytvo­ření info­grafiky. V prvním jste si vybrali šablonu a ve druhém ji můžete edi­tovat (měnit barvy, písma i pozadí). K edi­taci se můžete kdyko­liv vrá­tit, takže ji můžete i pře­sko­čit a nechat si dola­ďování svého info­díla až nako­nec.

Obsah info­grafiky se při­dává opět přes levé menu (v horní část vybe­rete krok 3 „edit info“). Pře­tažením pří­slušné ikony na pra­covní plo­chu můžete při­dávat obrázky ze svého počí­tače (ve for­mátu JPG, PNGGIF), vytvá­řet grafy (data můžete zadat manuálně nebo nahrát CSV sou­bor), při­dávat různé geo­me­t­rické obrazce, grafické prvky, texty i URL adresy.

Jakmile jste s tvo­řením hotovi (nebo potře­bujete pauzu), můžete si info­grafiku uložit přímo do svého Pik­to­chart pro­filu a poz­ději se k ní vrá­tit a upravovat ji. Také si ji můžete uložit do počí­tače ve for­mátu PNG.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se regis­trovat. Zadáváte pouze e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se také můžete pomocí Face­booku nebo Twit­teru.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Pik­to­chart v základní verzi zdarma. Tato verze posky­tuje výběr ze 3 šablon, umožňuje nahrát maxi­málně 5 vlast­ních obrázků. Zároveň takto vytvo­řená info­grafika vždy obsahuje vodo­znak Piktochart.

V nabídce je však i pla­cená verze PRO za $14.99 měsíčně, která nabízí až 40 růz­ných šablon, odstranění vodo­znaku, zvýšení limitu pro nahrávání obrázků a další úpravy info­grafik. Verzi PRO si můžete zakou­pit na celý rok za $129. Pokud jste stu­dent, při­jde vás jen na $29.99 ročně.

Pik­to­chart v bodech

  • tvorba info­grafik přímo ve vašem prohlížeči
  • poho­dlná a snadná práce s editorem
  • šablony z výběru se dají při­způ­so­bovat představám
  • základní verze zdarma
  • nutná regis­trace
  • stu­dent­ská sleva pro koupi roční pla­cené verze
Název Pik­to­chart
WWW http://​pik​to​chart​.com/
Cena Zdarma /​$14.99 /​$129
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy