Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Wordle

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Wor­dle je zají­mavý online nástroj, který umožňuje rychlé vytvo­ření „mraku slov“ z webové stránky nebo ze sou­vis­lého textu.

K čemu Wor­dle je a na co jej můžete pou­žít?
Wor­dle je online bez­platný nástroj, který umožňuje vytvo­ření „mraku slov“. Takovýto mrak pak lze pou­žít pro ozvláštnění pre­zen­tací, k tvorbě grafiky, zjiš­ťování, která slova se v daném textu nej­více opa­kuji nebo jen tak pro zábavu.

Wor­dle: pra­covní pro­středí a práce v něm
Jedno­duše zadáte do Wor­dle buď sou­vislý text nebo webovou adresu určité stránky, která má Atom nebo RSS. Wor­dle poté vytvoří „mrak slov“ ze slov, která jsou obsažena ve zdroji, který jste pou­žili. Čím více­krát je nějaké slovo v textu obsaženo, tím větší ve výsledném vygene­rovaném „mraku slov“ je.

Poté máte možnost upravit pozadí, typ písma nebo barvy podle vlast­ních prefe­rencí. Jednot­livá slova lze dokonce z výsledného mraku vyjmout. Až bude výsledný mrak zcela dle vašich před­stav, lze jej vytisknout nebo uložit do veřejné gale­rie. Po uložení je vygene­rován kus zdro­jového kódu, který může­tete pou­žít pro umís­tění vytvo­řeného obrázku na webové stránky.

Nevý­ho­dou Worlde je sku­tečnost, že vygene­rované mraky slov není možno ze stránky uložit přímo do počí­tače ve formě obrázku bez pou­žití print scre­enu. Naštěstí díky přímé možnosti tisku jej však lze uložit v pdf for­mátu.

Regis­trace a její pod­mínky
Wor­dle regis­traci ani nena­bízí, jeho vyu­žívání je zcela zdarma a bez ome­zení.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Wor­dle je zcela zdarma.

Wor­dle v bodech

  • mraky slov
  • vizua­lizace informací
  • pou­žití pro letáky, brožury webové stránky
  • vizuální korek­tura textů
Název Wor­dle
WWW http://​www​.wor​dle​.net/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy