Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Webnode

(16 — hla­sovalo uživatelů)

Pře­mýš­leli jste někdy nad tím, že byste si vytvo­řili osobní webové stránky? Pro­blém však vidíte v tom, že neu­míte pro­gra­movat a vlastně vůbec netu­šíte, jak na to? Přesně pro vás je tu Webnode! Všechno udělá za vás — vy jen dodáte obsah!

K čemu Webnode je a na co jej můžete pou­žít?
Webnode je v základní verzi bez­platná online služba, která vám umožňuje vytvo­řit si vlastní webové stránky.

Pokud jste někdy tou­žili mít vlastní blog, fotogale­rii nebo místo, kde před­stavujete světu sami sebe, můžete si to nyní zcela bez pro­blémů splnit!

Kromě osobní pre­zen­tace nabízí Webnode i možnost pre­zen­tace firemní nebo rovnou vytvo­ření interne­tového obchodu — a to i na vaší vlastní doméně.

Pokud jste knihovna a chcete nové webové stránky, můžete se podívat na pro­jekt Webovky​.knihovna​.cz, který je s Webnode velmi úzce pro­vázán.

Webnode: pra­covní pro­středí a práce v něm
Ihned po zadání regis­tračních údajů se dostáváte k důleži­tému kroku — musíte si zvo­lit, jaký typ stránek chcete. Jestli se bude jednat o osobní stránky, firemní stránky nebo e-​shop. Při­dáte ještě jméno pro­jektu (případně i slogan) a zvo­líte jazyk vaší pre­zen­tace. Pro potřeby a zamě­ření našeho por­tálu jsme zvo­lili osobní pre­zen­taci, kte­rou se budeme v článku dále zabývat.

Dalším krokem v tvorbě vašich osobních stránek je volba jejich vizuálního stylu. Na výběr máte z mnoha a mnoha šablon. Tře­tím a posledním krokem je volba stránek (pokud nyní nevíte, můžete se k tomuto kroku vrá­tit poz­ději), které chcete u svého webu vytvo­řit. Jedná se o stránky O nás, Novinky, Kon­takt, Fotogale­rie, Kniha návštěv, Blog, Pro­dukty, Náš tým, Otázky a odpo­vědi a Kalen­dář akcí.

Po dokon­čení těchto tří kroků se dostanete do vlast­ního edi­toru pro tvorbu stránek. Jak můžete vidět na obrázku, nemu­síte mít žádné pro­gramá­tor­ské zna­losti. Vše si naklikáte pomocí myši a dodáte pouze vlastní obsah.

Webnode je navíc kompletně v češtině, takže pokud si s něčím nevíte rady, můžete pou­žít nápo­vědu. V bez­platné verzi může vaše webová pre­zen­tace zabí­rat maxi­málně 100MB a limit dat stažených ze serveru za měsíc je stano­ven na 1GB. Zdarma také zís­káte mobilní verzi svých stránek.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Webnode chce znát webovou adresu vašich budou­cích stránek (tedy tu část, která se bude nacházet před „webnode​.cz“). Ovšem platí, že stránky můžete mít i na vlastní doméně. Dále musíte zadat svůj e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Pokud však oče­káváte víc, musíte si za lepší služby při­pla­tit. Pro osobní pre­zen­taci jsou k dis­po­zici 3 pla­cené verze.

První z nich je Mini za 49 Kč měsíčně, druhá Stan­dard za 167 Kč měsíčně a poslední profi za 417 Kč měsíčně. Pro detaily se pro­sím podívejte na při­ložený obrázek.

Webnode v bodech

  • webové stránky zdarma
  • osobní i firemní pre­zen­tace nebo e-​shop
  • nutná regis­trace
  • na výběr z mnoha šablon
  • velmi snadná tvorba i správa
  • něko­lik pla­cených verzí
Název Webnode
WWW http://​www​.webnode​.cz/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy