Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Vuvox

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Vuvox je bez­platný online nástoj, pomocí kte­rého je možné tvo­řit netra­diční mul­ti­me­di­ální pre­zen­tace. Pro vyu­žívání Vuvoxu je nutné se regis­trovat. Po regis­traci se uživa­teli nabízí mul­ti­mé­dia, se kte­rými chce pra­covat a poté je mu otevřena široká nabídka možných úprav či sklá­dání dohro­mady tak, aby vznikla úžasná mul­ti­me­di­ální koláž.

K čemu Vuvox je a na co jej můžete pou­žít?
Vuvox je bez­platný online nástroj pro vytvá­ření netra­dičních pre­zen­tací – „mul­ti­me­di­álních pano­ra­ma­tických koláží“. Můžete ho však pou­žít i jako nástroj pro sto­ry­tel­ling.

Vuvox: pra­covní pro­středí a práce v něm
Při tvorbě pre­zen­tace si nejdřív musíte vybrat způ­sob její tvorby. Na výběr jsou 3 možnosti: „Express“, „Collage“ a „Stu­dio“.

„Express“ je již před­defi­novaná forma pre­zen­tace, do které je pouze nahráváte obsah – je tedy velmi rychlá, ale na druhou stranu jsou možnosti vlast­ních úprav velmi ome­zeny. „Collage“ umožňuje větší volnost a větší podíl v nasta­vení celé pre­zen­tace – jedná se o jakousi „střední cestu“. „Stu­dio“ pak je kompletní tvorba, kdy roz­ho­dujete o kaž­dém kousku své pre­zen­tace.

V prvním kroku je nutno do Vuvoxu načíst různá média – jako například obrázky, hudbu, text, video. Nezá­leží na tom, kde jsou tato data uložena. Lze je tedy lze nahrát přímo z počí­tače nebo je zís­kat online. Při zís­kávání online je nutno upřesnit, zdali již vyu­žíváte něja­kou službu (například Flickr, Picasa, Smug­Mug), odkud mají být obrázky nahrány nebo jestli je bude teprve hle­dat. Při vyhle­dávání je opět zvo­lena služba, média jsou vyhle­dána a uložena na Vuvox účet.

Dalším krokem je vlastní tvorba pre­zen­tace z „posbí­raných“ obrázků, videí, textů nebo hudby. Nejdříve si musíte zvo­lit „styl“ pre­zen­tace – zde se nabízí 14 růz­ných stylů. V této fázi můžete poho­dlně upravovat a edi­tovat jednot­livé části, ze kte­rých se bude pre­zen­tace sklá­dat a poté je do pre­zen­tace umís­títe.

Posledním krokem je pub­li­kování hotové pre­zen­tace. Vytvo­říte název a popis, zvo­líte místo uložení či možnost roze­slat e-​mailem upo­zornění dalším uživa­te­lům, že byla vytvo­řena pre­zen­tace. Vytvo­řené pre­zen­tace lze také poho­dlně sdí­let, a to jedním kliknu­tím.

Regis­trace a její pod­mínky
Do regis­trace musíte zadat jen jmého, heslo a e-​mail.

V čem je Vuvox jiný, než jemu podobné nástroje?
Vuvox slouží k tvorbě pre­zen­tací, ale nepracuje s jednot­livými slidy. Po regis­traci zís­káte pruh plátna, který můžete zaplnit svým obsahem. Spíše tedy vytvá­říte koláž.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Vuvox je zcela zdarma.

Vuvox v bodech

  • pre­zen­tační nástroj
  • tvorba koláží
  • sto­ry­tel­ling
  • mul­ti­me­di­ální deník
Název Vuvox
WWW http://​www​.vuvox​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Středně náročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy