Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Blog​.cz

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Máte světu co říct? Fotíte? Tou­žíte se podě­lit se svě­tem o své názory, nápady a rady? Chcete si někam psát dení­ček a nechat ostatní, aby si ho četli a třeba i komen­tovali? Pře­mýš­leli jste, že si založíte vlastní blog? Pokud jste aspoň jednou odpo­vě­děli, že ano, zkuste si založit blog na Blog​.cz!

K čemu Blog​.cz je a na co jej můžete pou­žít?
Blog​.cz je bez­platný online blogo­vací sys­tém, na kte­rém si můžete založit vaše osobní stránky! Není to nic složi­tého — vše si velmi snadno naklikáte myší. Nové články píšete v edi­toru, který je velmi podobný tex­tovým pro­ce­so­rům (jako je například velmi rozší­řený MS Word).

Nepo­tře­bujete k tomu znát žádné pro­gra­movací jazyky. Výho­dou je i to, že je Blog​.cz kompletně v češtině.

Blog​.cz: pra­covní pro­středí a práce v něm
Abyste mohli začít pub­li­kovat, musíte si nejprve založit nový blog. Kliknete na tla­čítko vpravo nahoře („Založit nový blog“) a následně vyplníte jméno blogu (tedy to, co se bude nacházet v jeho URL adrese před „.blog​.cz“), svůj e-​mail a heslo. Poté už jen počkáte na potvrzovací e-​mail.

Násle­duje výběr téměř ze 30 šablon a také vyplnění titulku vašeho blogu. A to je vše — můžete začít pub­li­kovat své články. Je to velmi jedno­duché, nemu­síte znát žádné HTML syn­taxe nebo mít základy pro­gra­mování. K dis­po­zici vám je edi­tor, ve kte­rém si vše poho­dlně naklikáte myší.

Zatím je váš blog schopen pouze pub­li­kovat pří­spěvky a vypadá přesně jako vámi vybraná výchozí šablona. Pokud si ho chcete pře­tvo­řit podle svých před­stav, v horizon­tálním menu vyberte položku „Nasta­vení“, která vám umožňuje blog kompletně změnit a nastavit. Měnit můžete vizuální, tak i blogové nasta­vení (jazyk, komen­táře, auto­ma­tické uklá­dání, sta­tis­tiky, ankety…). Svůj blog můžete také nenávratně smazat.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání nástroje se musíte regis­trovat. Tato regis­trace pro­bíhá sou­běžně se zaklá­dáním nového blogu.

Zadáváte název blogu, svoji pře­zdívku, e-​mail a heslo. Poté musíte počkat na ově­řovací e-​mail, který při­jde na vámi zadanou adresu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Blog​.cz v bodech

  • blogo­vací systém
  • zcela zdarma
  • kompletně v češtině
Název Blog​.cz
WWW http://​blog​.cz/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy