Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

LiveJournal

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si založit blog a zároveň byste k tomu rádi celou komu­nitu uživa­telů, se kte­rými si můžete poví­dat, vymě­ňovat názory a obo­ha­covat se? Vyzkou­šejte LiveJ­ournal! Jedná se o blogo­vací sys­tém, který je zároveň soci­ální síť!

K čemu LiveJ­ournal je a na co jej můžete pou­žít?
LiveJ­ournal je v základní verzi bez­platný sys­tém, který vám umožňuje vytvo­ření a správu vlast­ního blogu. Pokud se s okolním svě­tem chcete podě­lit o své názory, zážitky nebo kuchař­ské recepty, je blog ide­ální volba! Livej­ournal je navíc i soci­ální sítí — jedná se o obrov­skou komu­nitu uživa­telů, se kte­rými můžete inter­a­go­vat a zís­kávat tak nové pří­tele a známé (případně si jen pro­cvi­čovat svoje jazy­kové schopnosti).

K vytvo­ření a správě vlast­ního blogu u LiveJ­ournalu nepo­tře­bujete žádné pro­gramá­tor­ské zna­losti. Všechno si jedno­duše naklikáte pomocí myši a pří­spěvky píšete v pro­ce­soru, který je velmi podobný MS Wordu!

LiveJ­ournal: pra­covní pro­středí a práce v něm
Ihned po při­hlá­šení můžete začít psát svoje blogové posty. Ovšem než se do toho vrh­nete, můžete si prvně blog upravit a nastavit tak, aby vám přesně vyhovoval. K tomu LiveJ­ournal nabízí něko­lik růz­ných šablon — vybe­rete si takovou, která přesně odpo­vídá vaší před­stavě o blogu. Vybranou šablonu si můžete při­způ­so­bit na míru. Důležité je také vyplnit název a podnázev vašeho blogu.

Vlastní pří­spěvky do blogu poté píšete v „kla­sickém“ tex­tovém pro­ce­soru, který je velmi podobný například zná­mému MS Word. Nemu­síte tedy mít naprosto žádné pro­gramá­tor­ské zna­losti, vše si naklikáte myší.

Pokud chcete číst cizí pří­spěvky a hle­dat nové známé, jedno­duše si v menu vybe­rete položku „Inte­rests“ a dále konkrétně takové téma, které vás zajímá. A poté už můžete vybí­rat, číst a komen­tovat blogy a články ostat­ních uživa­telů.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se regis­trovat — zadáváte uživa­tel­ské jméno (tedy to, co se bude nacházet v URL adrese vašho blogu před „livej​ournal​.com“), e-​mail, pohlaví, heslo a datum naro­zení. Při­hlá­sit se můžete také pomocí Twit­teru, Face­booku, OpenID, Goorgle, Mail​.ru nebo VKon­takte.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. V nabídce je také pla­cená verze za $3 měsíčně. Při­náší například odstranění reklam, sta­tis­tiky, možnost nahrát až 2GB vlast­ních foto­grafií, 600 šablon, edi­tování komen­tářů a mnohá další vylepšení.

LiveJ­ournal v bodech

  • blogo­vací systém
  • velké množ­ství růz­ného nastavení
  • velká komu­nita uživatelů
  • zdarma, nutná registrace
Název LiveJ­ournal
WWW http://​www​.livej​ournal​.com/
Cena Zdarma /​$3
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy