Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Joomag

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Joo­mag je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření digi­tálního inter­ak­tivního obsahu – jako jsou například elek­tro­nické magazíny, knihy, foto­alba nebo brožury. Pro­hlídku tohoto obsahu umožňuje spe­ci­álně designovaný pro­hlížeč obsahu s rea­lis­tickými efekty (obra­cení stránek).

K čemu Joo­mag je a na co jej můžete pou­žít?
Joo­mag je online bez­platný nástroj, který umožňuje vytvá­řet online inter­ak­tivní obsah – jako jsou například elek­tro­nické magazíny, knihy, foto­alba nebo brožury.

Joo­mag: pra­covní pro­středí a práce v něm
Vytvo­ření samotného magazínu je velmi snadné. Pokud již máte vytvo­řený obsah, který chcete za pomoci Joo­mag pub­li­kovat již ve formě pdf, jedno­duše takový sou­bor nahrajete.

Pokud ne, pomocí edi­toru celý magazín vytvo­říte. Obrázky a další obsah lze snadno nahrát a poté do magazínů vklá­dat. Joo­mag obsahuje i velmi dobře udě­lanou nápo­vědu včetně instruk­tážních videí.

Samo­zřejmé je, že nemu­síte pri­márně tvo­řit vlastní obsah, můžete také pouze pasivně pro­cházet a pro­čí­tat, komen­tovat, sdí­let či hodno­tit již vytvo­řený obsah.

Regis­trace a její pod­mínky
Do regis­trace musíte zadat e-​mail, heslo a jméno.

Komu je Joo­mag určen?
Joo­mag může pou­žívat každý – pro vytvá­ření a pub­li­kování vlast­ních článků, foto­alb, magazínů a tak podobně. Medi­ální spo­lečnosti pak můžou Joo­mag vyu­žívat pro elek­tro­nické pub­li­kování již vytvo­řeného tiš­těného obsahu. Joo­mag totiž umožňuje nejen jejich vytvo­ření v digi­tální formě, ale také při­dání inter­ak­tivního obsahu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Základní verze je zcela zdarma a k jejímu vyu­žívání je nutná pouze regis­trace. Joo­mag dále nabízí 3 pla­cené verze – Silver, Gold a Pla­ti­num.

„Silver“ je za $14.95 měsíčně, při­čemž neob­sahuje reklamy a umožňuje například pro­dej vytvo­řených pub­likací. „Gold“ Joo­mag je za cenu $39.95 měsíčně a umožňuje navíc pokro­či­lou sta­tis­tiku pří­stupu a účet, který může vyu­žívat více uživa­telů najednou. „Pla­ti­num“ za cenu $99.95 měsíčně navíc správu odbě­ra­telů nebo hro­madné roze­sí­lání e-​mailů.

Joo­mag v bodech

  • pre­zen­tace informací
  • umožňuje nahrávat a zpří­stup­ňovat hotový obsah
  • edi­tor na vytvá­ření vlast­ního obsahu
  • základní verze zdarma, je ale nutné se registrovat
  • hezká vizua­lizace vytvořených/​nahraných dokumentů
Název Joo­mag
WWW http://​www​.joo​mag​.com/
Cena Zdarma /​$14.95/ $39.95/ $99.95
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy