Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Flickr

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete s okolním interne­tovým svě­tem sdí­let svoje foto­grafie? Chcete na to jít chytře a pro­fe­si­o­nálně? Vyzkou­šejte Flickr! Jedná se o populární síť, která slouží ke sdí­lení fotek. No prostě Flickr ví jak na věc!

K čemu Flickr je a na co jej můžete pou­žít?
Flickr je v základní verzi bez­platný online nástroj, který je určený ke sdí­lení foto­grafií. Pokud rádi fotíte a chcete někde vystavit svoje díla, je Flickr skvělá volba.

Flickr však nemu­síte pou­žívat pouze v tom případě, že sami aktivně fotíte. Můžete ho vyu­žívat pasivně a hle­dat na něm krásné a inspi­ra­tivní foto­grafie! Pokud byste je chtěli pou­žít, jistě oceníte, že u každé foto­grafie je zob­razována konkrétní licence, pod kte­rou je fotka šířena.

Flickr může být vaše album foto­grafií, které je určeno pro rodinu a kama­rády. A nebo to taky může být vaše portfo­lio, které před­vá­díte v pro­fe­si­o­nálním byz­nys světě!

Flickr: pra­covní pro­středí a práce v něm
Je to úplně prosté — hned po při­hlá­šení můžete začít nahrávat fotky. Každé pak můžete při­dat popi­sek, tagy, osoby, set nebo skupinu.

Dále nastavíce licenci, pod kte­rou má být šířena a také sou­kromí (kdo si může fotku pro­hlížet).

Pokud hle­dáte inspi­raci, můžete prostě pou­žít vyhle­dávání. Foto­grafie také můžete komen­tovat, poho­dlně sdí­let do soci­álních sítí, vklá­dat pomocí jedno­duchého kódu do webových stránek.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte mít Yahoo! ID. Pokud ho nemáte, musíte si ho vytvořit.

Zadáváte své jméno, budoucí Yahoo ID a e-​mail a také heslo. Vyplnit musíte i datum naro­zení, pohlaví nebo poš­tovní smě­rovací číslo. Poté si zvo­líte pře­zdívku, pod kte­rou budete na Flickru vystu­po­vat. Při­hlá­sit se také můžete pomocí svého Face­book nebo Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. K dis­po­zici však máte pouze 300MB pro­storu pro svoje foto­grafie a můžete nahrát pouze 2 videa měsíčně. Pokud vám to nestačí, můžete si zakou­pit verzi Flickr PRO, která stojí $6.95 na 3 měsíce (nebo $24.95 na rok či $44.95 na 2 roky). Verze umožňuje nahrávání foto­grafií bez jakéhoko­liv limitu, odstranění reklamy, sta­tis­tiky a další vylepšení.

Flickr v bodech

  • síť pro sdí­lení fotografií
  • základní verze zdarma, nutná registrace
  • kre­a­tivní arsenál
Název Flickr
WWW http://​www​.flickr​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy