Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

CoveritLive

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Live­blog­ging! Pořá­dáte něja­kou velkou akci, o kte­rou je takový zájem, že se vám pub­likum neve­jde do místnosti? Nebo jste na jednom konci světa a chcete, aby někdo na jeho druhém konci věděl, co se na vaší konfe­renci právě děje? Zkuste blogo­vat. Živě. V pří­mém přenosu!

K čemu Cove­rit­Live je a na co jej můžete pou­žít?
Cove­rit­Live je v základní verzi bez­platný online nástroj, který umožňuje live­blog­ging. Tedy živé pokrytí nějaké aktuálně pro­bí­ha­jící udá­losti (podobně jako stream nebo živě vysí­laný televizní přenos) v tex­tové podobě. Stream videa je velmi náročný na tech­niku i na datový tok, zatímco live­blog­ging je daleko skrom­nější. Navíc si můžete jednot­livé jeho části pro­cházet zpětně i během prů­běhu akce, u živého videovy­sí­lání to větši­nou možné není.

Cove­rit­Live je výborně hodí při pořá­dání konfe­rencí nebo zají­mavých předná­šek. Okno s live­blog­gingem poho­dlně vložíte do vlast­ních webových stránek. Každý, kdo se nemůže účast­nit osobně si může v klidu domova číst, co se právě děje. Výho­dou je samo­zřejmě i to, že přes Cove­rit­Live může pub­likum poklá­dat dotazy a inter­a­go­vat.

Cove­rit­Live: pra­covní pro­středí a práce v něm
Není to vůbec tak složité, jak to možná může znít. Vpravo nahoře při­dáte novou udá­lost, ke které následně doplníte základní infor­mace (název, typ, katego­rii a datum) a vytvo­říte událost.

Poté dodáte podrobnější infor­mace a nasta­vení (možnosti komen­tářů, sdí­lení, RSS a také si zde vygene­rujete jedno­duchý kód, který poté vložíte do vlast­ních stránek, na kte­rých má blog­ging pro­bí­hat). A pak nezbývá nic jiného, než začít „vysí­lat“.

Pro psaní pří­spěvků máte otevřené spe­ci­ální okno, které umožňuje tex­tové pří­spěvky zpětně upravovat a také je obo­ha­covat o audio, video, obrázky, odkazy, hla­sování a tak dále.

Při­dat si můžete i další osoby, které budou blogo­vat spolu s vámi, takže nehrozí, že byste sami nestí­hali pokrýt dění na celé akci.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání nástroje se musíte regis­trovat. Cove­rit­Live chce znát vaše jméno, e-​mail, heslo a pře­zdívku.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je nástroj zdarma. V nabídce je ale dalších 5 pla­cených pro­gramů, které se liší pře­devším umožněným počtem zob­razení live­blog­gingu. Zdarma verze jich umožňuje pouze 100. První pla­cená verze Star­ter za $9.99 měsíčně již 500 zob­razení. Nej­dražší verze Pro za $299 umožňuje 25 000 zob­razení. Záleží tedy na tom, kolik uživa­telů si bude živé zpravo­daj­ství číst.

Cove­rit­Live v bodech

  • live­blog­ging přímo na vašich webovkách
  • jedno­duché ovládání
  • možnost inter­a­go­vat s publikem
  • základní verze zdarma, ome­zen limit zobrazení
Název Cove­rit­Live
WWW http://​www​.cove​rit​live​.com/
Cena Zdarma /​$9.99 /​$29 /​$49 /​$149 /​$299
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy